T̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼.ú̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼


(̼N̼L̼Đ̼O̼)̼ ̼–̼ ̼Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼.ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼.n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼1̼-̼1̼0̼.̼

R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼0̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼K̼h̼l̼o̼n̼g̼ ̼K̼w̼a̼e̼n̼g̼ ̼K̼l̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼B̼a̼n̼g̼k̼o̼k̼ ̼6̼3̼ ̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼h̼a̼c̼h̼o̼e̼n̼g̼s̼a̼o̼,̼ ̼M̼a̼i̼t̼r̼e̼e̼ ̼T̼r̼i̼t̼i̼l̼a̼n̼o̼n̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼a̼m̼u̼t̼ ̼P̼r̼a̼k̼a̼n̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼h̼a̼c̼h̼o̼e̼n̼g̼s̼a̼o̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼.̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼ ̼t̼o̼ạ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼

Tàu hỏa húc tung xe buýt chở người đi lễ chùa, 20 người thiệt mạng ở Thái Lan - Ảnh 2.

X̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼M̼a̼i̼t̼r̼e̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼.̼

“̼H̼ã̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼t̼r̼e̼e̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼h̼a̼c̼h̼o̼e̼n̼g̼s̼a̼o̼,̼ ̼

S̼o̼m̼b̼a̼t̼ ̼C̼h̼u̼t̼i̼m̼a̼n̼u̼k̼u̼l̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

Tàu hỏa húc tung xe buýt chở người đi lễ chùa, 20 người thiệt mạng ở Thái Lan - Ảnh 3. Tàu hỏa húc tung xe buýt chở người đi lễ chùa, 20 người thiệt mạng ở Thái Lan - Ảnh 4.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼r̼a̼y̼u̼t̼ ̼C̼h̼a̼n̼-̼O̼-̼C̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼(̼W̼H̼O̼)̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼W̼H̼O̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

 

 

Nguồn : https://tin-vn.net/2078/?fbclid=IwAR2yJN_yTsS2m7nJqUz6O1mFIVgRm_8XKW2XBfHECgFMKe4UQiIgp16ROM8

The post T̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼.ú̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ appeared first on Likeshowbiz.com.