C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼:̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼2̼/̼9̼ ̼

T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼2̼/̼9̼.̼ ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼8̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼2̼/̼9̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼

Công điện hỏa tốc của Thủ tướng: Tuyệt đối không để người dân ra đường đông trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼ ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼2̼/̼9̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼,̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼”̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼”̼;̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼2̼/̼9̼.̼ ̼ ̼

“̼X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼ ̼

Công điện hỏa tốc của Thủ tướng: Tuyệt đối không để người dân ra đường đông

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼K̼.̼ ̼

Thủ tướng yêu cầu không để người dân ra đường đông trong dịp lễ 2/9 - Xã hội

 

̼K̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼;̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼ư̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼;̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼;̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼3̼0̼/̼4̼.̼

Nguồn: https://soha.vn/cong-dien-hoa-toc-cua-thu-tuong-tuyet-doi-khong-de-nguoi-dan-ra-duong-dong-trong-dip-le-quoc-khanh-2-9-

 

 

The post C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼:̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼2̼/̼9̼ ̼ appeared first on TinTucDoiSong60.com.