C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ễ̼

 ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼.̼

T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼A̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼o̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼L̼á̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼R̼ă̼n̼g̼)̼.
Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼
K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ả̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼.̼  T̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ B̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ễ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ P̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼3̼5̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.
Nguồn: h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼i̼e̼n̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼g̼h̼e̼n̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼v̼o̼-̼c̼o̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼o̼a̼t̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼v̼o̼-̼b̼a̼n̼g̼-̼3̼5̼-̼n̼h̼a̼t̼-̼d̼a̼o̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼2̼4̼6̼8̼7̼3̼.̼t̼p̼o̼

B̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼6̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼5̼-̼5̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼(̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼
T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼s̼ỉ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼

Nguồn : h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼u̼c̼k̼h̼o̼e̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼b̼a̼n̼g̼-̼h̼o̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼m̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼v̼o̼-̼n̼g̼a̼y̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼b̼e̼n̼h̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼1̼6̼9̼7̼6̼4̼5̼6̼.̼h̼t̼m̼

 

 

The post C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ễ̼ appeared first on TinTucDoiSong60.com.