̼B̼ắ̼.̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼’̼’̼H̼.̼i̼ế̼p̼ ̼D̼.̼â̼m̼’̼’̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼a̼’̼u̼ ̼v̼ù̼.̼n̼g̼ ̼k̼.̼í̼n̼.̼


̼ ̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼D̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

Bị can Hồ Trọng Đăng tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼:̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼-̼9̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8 ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼. Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼-̼1̼2̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼N̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼)̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼D̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼

Nguồn : https://tintucgiatri1.com/%cc%bcb%cc%bca%cc%bc-%cc%bct%cc%bc-%cc%bct%cc%bch%cc%bca%cc%bcy%cc%bc-%cc%bcg%cc%bci%cc%bca%cc%bco%cc%bc-%cc%bcl%cc%bco%cc%bci%cc%bc-%cc%bcd%cc%bcu%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc-%cc%bcs%cc%bca%cc%bcu%cc%bc/?fbclid=IwAR0R2RVQYlT-AJNeWHdW7e-cvQDv362JY2XLVQAHJFFP9GWZhTK7aV7P6YY

 

The post ̼B̼ắ̼.̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼’̼’̼H̼.̼i̼ế̼p̼ ̼D̼.̼â̼m̼’̼’̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼a̼’̼u̼ ̼v̼ù̼.̼n̼g̼ ̼k̼.̼í̼n̼.̼ appeared first on Likeshowbiz.com.