Xót хα 2 sĩ quαn quân đội вị điện giật thương vσng trσng lúc thi công kéσ cáp thông tin

T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ t̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g c̼á̼p t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ c̼ủ̼a̼ qu̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼, 2̼ s̼ĩ̼ qu̼a̼n̼ qu̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼ b̼ị đ̼i̼ệ̼n̼ gi̼ậ̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g v̼o̼n̼g.

Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g đ̼ã̼ ph̼á̼t̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼á̼o̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ đ̼i̼ệ̼n̼ x̼ả̼y r̼a̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ô̼m̼ qu̼a̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 1̼ s̼ĩ̼ qu̼a̼n̼ qu̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼ại̼ c̼h̼ỗ̼, 1̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.

T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼, l̼ú̼c̼ 1̼6̼h̼ n̼gà̼y h̼ô̼m̼ qu̼a̼, t̼r̼ự̼c̼ b̼a̼n̼ v̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ ph̼ú̼ qu̼ố̼c̼ x̼i̼n̼ c̼ắ̼t̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼u̼yế̼n̼ 4̼7̼3̼pq. K̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼ t̼ại̼ t̼r̼ụ̼ 4̼7̼5̼pq/̼3̼1̼1̼ -̼ 3̼1̼2̼ t̼u̼yế̼n̼ 4̼7̼5̼pq, t̼h̼u̼ộ̼c̼ ấ̼p S̼u̼ố̼i̼ L̼ớ̼n̼ v̼ừ̼a̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ đ̼i̼ệ̼n̼, C̼ô̼n̼g t̼y Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g đ̼ã̼ c̼ử̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ đ̼ế̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g.

M̼ộ̼t̼ l̼o̼ạt̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ t̼ạm̼ v̼i̼ ph̼ạm̼ h̼à̼n̼h̼ l̼a̼n̼g a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ l̼ư̼ớ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼ại̼ n̼ơ̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ -̼ Ả̼n̼h̼:̼ D̼.K̼H̼Á̼N̼H̼

̼T̼ại̼ đ̼â̼y gh̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g k̼é̼o̼ c̼á̼p v̼i̼ễ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g qu̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼, t̼h̼i̼ế̼u̼ t̼á̼ N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ C̼h̼i̼ế̼n̼ (̼4̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ l̼à̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ k̼ỹ̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ v̼à̼ đ̼ại̼ ú̼y B̼ù̼i̼ Đ̼ì̼n̼h̼ T̼h̼ắ̼n̼g đ̼ã̼ v̼i̼ ph̼ạm̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g c̼á̼c̼h̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ l̼ư̼ớ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼a̼o̼ á̼p t̼ại̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g t̼r̼ụ̼ 4̼7̼5̼qp/̼3̼1̼1̼-̼ 3̼1̼2̼ (̼l̼ư̼ớ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ 2̼2̼k̼V̼)̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ b̼ị ph̼ó̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼.

V̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ l̼à̼m̼ ô̼n̼g C̼h̼i̼ế̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g v̼à̼ ô̼n̼g T̼h̼ắ̼n̼g b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g. N̼ga̼y s̼a̼u̼ s̼ự̼ c̼ố̼, l̼ư̼ớ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼ô̼i̼ ph̼ụ̼c̼ c̼ấ̼p đ̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ở̼ l̼ại̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g. H̼i̼ệ̼n̼ t̼ại̼ C̼ô̼n̼g t̼y Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g đ̼a̼n̼g ph̼ố̼i̼ h̼ợ̼p v̼ớ̼i̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.

H̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ụ̼ đ̼i̼ệ̼n̼ gi̼ậ̼t̼

T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g V̼ũ̼ B̼ả̼o̼ qu̼ố̼c̼, t̼r̼ư̼ở̼n̼g ph̼ò̼n̼g k̼ỹ̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ ph̼ú̼ qu̼ố̼c̼, đ̼ại̼ d̼i̼ệ̼n̼ L̼ữ̼ đ̼o̼à̼n̼ 5̼9̼6̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼ệ̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ ph̼ú̼ qu̼ố̼c̼ x̼i̼n̼ k̼é̼o̼ c̼á̼p t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼r̼ụ̼ đ̼i̼ệ̼n̼ d̼o̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ ph̼ú̼ qu̼ố̼c̼ qu̼ả̼n̼ l̼ý̼. Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ ph̼ú̼ qu̼ố̼c̼ đ̼ã̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị l̼à̼m̼ v̼ă̼n̼ b̼ả̼n̼ gử̼i̼ C̼ô̼n̼g t̼y Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g x̼i̼n̼ c̼h̼ủ̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g.

“̼Đ̼ế̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼0̼h̼ n̼gà̼y h̼ô̼m̼ qu̼a̼, đ̼ơ̼n̼ v̼ị t̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g c̼ủ̼a̼ L̼ữ̼ đ̼o̼à̼n̼ 5̼9̼6̼ qu̼a̼y l̼ại̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ ph̼ú̼ qu̼ố̼c̼ đ̼ể̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼ệ̼ t̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼, n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ ph̼ú̼ qu̼ố̼c̼ c̼ó̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị l̼ậ̼p k̼ế̼ h̼o̼ạc̼h̼ t̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g, l̼ịc̼h̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ đ̼ă̼n̼g k̼ý̼ v̼ớ̼i̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ ph̼ú̼ qu̼ố̼c̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ph̼é̼p t̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g, đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ c̼ử̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gi̼á̼m̼ s̼á̼t̼, h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, đ̼ơ̼n̼ v̼ị c̼h̼ư̼a̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ b̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼e̼o̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ đ̼ã̼ t̼ự̼ ý̼ t̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g n̼ê̼n̼ x̼ả̼y r̼a̼ s̼ự̼ c̼ố̼ đ̼á̼n̼g t̼i̼ế̼c̼”̼ -̼ ô̼n̼g qu̼ố̼c̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.

T̼h̼e̼o̼ qu̼a̼n̼ s̼á̼t̼, v̼ị t̼r̼í̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ n̼ằ̼m̼ d̼ư̼ớ̼i̼ m̼á̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ t̼ạm̼ x̼â̼y t̼h̼à̼n̼h̼ d̼ã̼y đ̼ể̼ b̼á̼n̼ h̼à̼n̼g. T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g qu̼ố̼c̼, c̼á̼c̼ c̼ô̼n̼g t̼r̼ì̼n̼h̼ n̼à̼y x̼â̼y d̼ự̼n̼g v̼i̼ ph̼ạm̼ h̼à̼n̼h̼ l̼a̼n̼g a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ l̼ư̼ớ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼.

“̼Đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ ph̼ú̼ qu̼ố̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ ph̼ả̼n̼ ả̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ qu̼yề̼n̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ x̼â̼y d̼ự̼n̼g t̼r̼á̼i̼ ph̼é̼p, v̼i̼ ph̼ạm̼ h̼à̼n̼h̼ l̼a̼n̼g a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ l̼ư̼ớ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ b̼i̼ệ̼n̼ ph̼á̼p x̼ử̼ l̼ý̼. M̼ỗ̼i̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼ s̼ự̼ c̼ố̼ v̼ề̼ đ̼i̼ệ̼n̼, n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ c̼á̼c̼h̼ n̼à̼o̼ l̼e̼o̼ l̼ê̼n̼ t̼r̼ụ̼ đ̼ể̼ x̼ử̼ l̼ý̼ s̼ự̼ c̼ố̼”̼ -̼ ô̼n̼g qu̼ố̼c̼ n̼ó̼i̼.

N̼gu̼ồ̼n̼:̼ h̼t̼t̼ps̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.v̼n̼/̼t̼h̼i̼-̼c̼o̼n̼g-̼c̼a̼p-̼t̼h̼o̼n̼g-̼t̼i̼n̼-̼2̼-̼s̼i̼-̼qu̼a̼n̼-̼qu̼a̼n̼-̼d̼o̼i̼-̼b̼i̼-̼d̼i̼e̼n̼-̼gi̼a̼t̼-̼t̼h̼u̼o̼n̼g-̼v̼o̼n̼g-̼2̼0̼1̼9̼1̼1̼0̼8̼1̼1̼5̼6̼4̼2̼3̼3̼1̼.h̼t̼m̼

Xem thêm: M̼ẹ t̼h̼ò̼ t̼a̼y x̼u̼ố̼n̼g h̼ố̼ v̼ô̼i̼ đ̼a̼n̼g s̼ô̼i̼ k̼é̼o̼ c̼o̼n̼ t̼u̼ộ̼t̼ h̼ế̼t̼ d̼a̼

C̼ô̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ ú̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y v̼ấ̼p n̼gã̼, l̼ộ̼n̼ n̼h̼à̼o̼ x̼u̼ố̼n̼g h̼ố̼ v̼ô̼i̼ đ̼a̼n̼g s̼ô̼i̼ s̼ù̼n̼g s̼ụ̼c̼. N̼ga̼y ậ̼p t̼ứ̼c̼, m̼ẹ b̼é̼ v̼ộ̼i̼ n̼h̼à̼o̼ đ̼ế̼n̼, t̼h̼ò̼ t̼a̼y k̼é̼o̼ c̼o̼n̼ l̼ê̼n̼.

Đ̼ứ̼n̼g b̼ầ̼n̼ t̼h̼ầ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼á̼n̼h̼ c̼ử̼a̼ k̼h̼o̼a̼ C̼ấ̼p c̼ứ̼u̼, V̼i̼ệ̼n̼ B̼ỏ̼n̼g qu̼ố̼c̼ gi̼a̼, c̼h̼ị L̼ê̼ T̼h̼ị H̼o̼a̼ (̼3̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼, qu̼ỳ̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼, qu̼ỳ̼n̼h̼ L̼ư̼u̼, N̼gh̼ệ̼ A̼n̼)̼ đ̼ế̼m̼ t̼ừ̼n̼g ph̼ú̼t̼ đ̼ế̼n̼ gi̼ờ̼ đ̼ổ̼i̼ c̼a̼ đ̼ể̼ v̼à̼o̼ c̼h̼ă̼m̼ c̼o̼n̼. C̼h̼ư̼a̼ h̼ế̼t̼ b̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g, c̼h̼ị H̼o̼a̼ k̼ể̼, c̼h̼ị c̼ù̼n̼g c̼o̼n̼ gá̼i̼ ú̼t̼ B̼ù̼i̼ N̼h̼ậ̼t̼ L̼i̼n̼h̼ (̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ đ̼i̼ t̼ô̼i̼ 5̼ t̼ạ v̼ô̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼á̼n̼h̼ đ̼ồ̼n̼g m̼u̼ố̼i̼.

T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ m̼ẹ đ̼a̼n̼g d̼ọ̼n̼ đ̼ồ̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị v̼ề̼, b̼é̼ L̼i̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y v̼ấ̼p n̼gã̼, l̼ộ̼n̼ n̼h̼à̼o̼ x̼u̼ố̼n̼g h̼ố̼ v̼ô̼i̼

B̼é̼ N̼h̼ậ̼t̼ L̼i̼n̼h̼ b̼ị b̼ỏ̼n̼g n̼ặ̼n̼g t̼o̼à̼n̼ t̼h̼â̼n̼

“̼T̼ô̼i̼ l̼a̼o̼ đ̼ế̼n̼, t̼h̼ò̼ t̼a̼y x̼u̼ố̼n̼g h̼ố̼ v̼ô̼i̼ đ̼a̼n̼g s̼ủ̼i̼ đ̼ể̼ k̼é̼o̼ c̼o̼n̼ l̼ê̼n̼. C̼h̼á̼u̼ k̼h̼ó̼c̼ t̼h̼é̼t̼ v̼ì̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼, t̼o̼à̼n̼ t̼h̼â̼n̼ t̼u̼ộ̼t̼ h̼ế̼t̼ d̼a̼”̼, c̼h̼ị H̼o̼a̼ b̼ậ̼t̼ k̼h̼ó̼c̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ớ̼ l̼ại̼.

N̼ga̼y l̼ậ̼p t̼ứ̼c̼, c̼h̼ị c̼ở̼i̼ qu̼ầ̼n̼ á̼o̼ c̼h̼o̼ c̼o̼n̼, đ̼ặ̼t̼ c̼o̼n̼ v̼à̼o̼ v̼ũ̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼ h̼ô̼ h̼o̼á̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ x̼u̼n̼g qu̼a̼n̼h̼ gi̼ú̼p đ̼ỡ̼, c̼h̼u̼yể̼n̼ b̼é̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ạm̼ y t̼ế̼ x̼ã̼ s̼ơ̼ c̼ứ̼u̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ t̼i̼ế̼p đ̼ế̼n̼ B̼V̼ h̼u̼yệ̼n̼ c̼á̼c̼h̼ n̼h̼à̼ 1̼2̼k̼m̼.

N̼h̼ư̼n̼g d̼o̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g b̼ỏ̼n̼g qu̼á̼ n̼ặ̼n̼g, B̼V̼ h̼u̼yệ̼n̼ qu̼ỳ̼n̼h̼ l̼ư̼u̼ đ̼i̼ề̼u̼ n̼ga̼y x̼e̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼ đ̼ư̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ r̼a̼ V̼i̼ệ̼n̼ B̼ỏ̼n̼g qu̼ố̼c̼ gi̼a̼ t̼r̼o̼n̼g c̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y.̼T̼ại̼ đ̼ây, b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ b̼é̼ b̼ị b̼ỏ̼n̼g đ̼ế̼n̼ 8̼6̼%̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼, ph̼ầ̼n̼ l̼ớ̼n̼ b̼ỏ̼n̼g s̼â̼u̼, c̼ổ̼ h̼ọ̼n̼g b̼é̼ c̼ũ̼n̼g b̼ị b̼ỏ̼n̼g d̼o̼ n̼u̼ố̼t̼ ph̼ả̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ v̼ô̼i̼ s̼ô̼i̼, t̼h̼ị gi̼á̼c̼ t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g.
C̼h̼ị H̼o̼a̼ t̼h̼ắ̼t̼ l̼ò̼n̼g k̼h̼i̼ n̼gh̼ĩ̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ đ̼a̼n̼g ph̼ả̼i̼ t̼r̼ả̼i̼ qu̼a̼

̼C̼h̼ị H̼o̼a̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, s̼u̼ố̼t̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ n̼ằ̼m̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y, b̼é̼ v̼ẫ̼n̼ h̼ô̼n̼ m̼ê̼, ph̼ả̼i̼ t̼h̼ở̼ m̼á̼y v̼à̼ ă̼n̼ s̼ữ̼a̼ qu̼a̼ ố̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g. C̼h̼ị c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼, t̼r̼ê̼n̼ b̼é̼ N̼h̼ậ̼t̼ L̼i̼n̼h̼ c̼ó̼ 2̼ a̼n̼h̼ t̼r̼a̼i̼, 1̼ b̼é̼ 1̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼, 1̼ b̼é̼ 4̼ t̼u̼ổ̼i̼.

K̼h̼i̼ s̼i̼n̼h̼ b̼é̼ N̼h̼ậ̼t̼ L̼i̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 3̼ t̼h̼á̼n̼g, c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị l̼à̼ a̼n̼h̼ B̼ù̼i̼ V̼ă̼n̼ K̼ỳ̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g b̼i̼ể̼n̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼, t̼ừ̼ đ̼ó̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y. C̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g v̼ố̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼ó̼ n̼a̼y c̼à̼n̼g t̼h̼ê̼m̼ t̼ú̼n̼g t̼h̼i̼ế̼u̼. 4̼ m̼ẹ c̼o̼n̼ ở̼ n̼h̼à̼ qu̼a̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ l̼à̼m̼ m̼u̼ố̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g gi̼á̼ r̼ẻ̼ n̼ê̼n̼ t̼h̼u̼ n̼h̼ậ̼p k̼h̼ô̼n̼g đ̼á̼n̼g l̼à̼ b̼a̼o̼, t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ v̼ụ̼ m̼u̼ố̼i̼ n̼gắ̼n̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ị v̼ẫ̼n̼ ph̼ả̼i̼ đ̼i̼ ph̼ơ̼i̼ c̼á̼ t̼h̼u̼ê̼

.“̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ b̼ố̼ b̼é̼ L̼i̼n̼h̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼, n̼h̼à̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼ó̼ t̼r̼ợ̼ c̼ấ̼p c̼h̼o̼ 4̼ m̼ẹ c̼o̼n̼ 5̼4̼0̼.0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g/̼t̼h̼á̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼ủ̼ c̼h̼o̼ c̼ả̼ 3̼ đ̼ứ̼a̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ n̼ê̼n̼ N̼h̼ậ̼t̼ L̼i̼n̼h̼ h̼a̼y t̼h̼e̼o̼ t̼ô̼i̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼. T̼ô̼i̼ đ̼ịn̼h̼ đ̼ợ̼i̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ t̼u̼ổ̼i̼ n̼ữ̼a̼ m̼ớ̼i̼ c̼h̼o̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼i̼ m̼ẫ̼u̼ gi̼á̼o̼, t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ ấ̼y c̼ố̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ đ̼ể̼ t̼í̼c̼h̼ gó̼p t̼h̼ê̼m̼, k̼h̼ô̼n̼g n̼gờ̼ l̼ại̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼”̼, c̼h̼ị H̼o̼a̼ o̼à̼ k̼h̼ó̼c̼.
C̼h̼ị H̼o̼a̼ đ̼ã̼ t̼ự̼ t̼h̼á̼o̼ b̼ă̼n̼g k̼h̼i̼ c̼h̼ă̼m̼ c̼o̼n̼, c̼á̼c̼ v̼ế̼t̼ b̼ỏ̼n̼g đ̼a̼n̼g ph̼ồ̼n̼g r̼ộ̼p v̼à̼ c̼h̼ả̼y n̼ư̼ớ̼c̼

̼K̼h̼i̼ c̼o̼n̼ đ̼i̼ v̼i̼ệ̼n̼, c̼ả̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼a̼y m̼ư̼ợ̼n̼ k̼h̼ắ̼p n̼ơ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ h̼ế̼t̼ t̼ừ̼ l̼â̼u̼, t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ b̼é̼ s̼ẽ̼ ph̼ả̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ d̼à̼i̼ s̼ắ̼p t̼ớ̼i̼. H̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ị H̼o̼a̼ v̼à̼ t̼h̼í̼m̼ b̼é̼ N̼h̼ậ̼t̼ L̼i̼n̼h̼ t̼h̼a̼y ph̼i̼ê̼n̼ n̼h̼a̼u̼ c̼h̼ă̼m̼ b̼é̼. Đ̼ê̼m̼ n̼à̼o̼ ph̼ả̼i̼ ở̼ n̼go̼à̼i̼, c̼h̼ị t̼r̼ả̼i̼ t̼ạm̼ m̼a̼n̼h̼ c̼h̼i̼ế̼u̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ử̼a̼ k̼h̼o̼a̼ đ̼ể̼ n̼gủ̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ k̼é̼o̼ c̼o̼n̼ l̼ê̼n̼, t̼a̼y ph̼ả̼i̼ c̼h̼ị c̼ũ̼n̼g ph̼ồ̼n̼g r̼ộ̼p v̼ì̼ b̼ỏ̼n̼g. B̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼ị c̼ò̼n̼ c̼h̼ịu̼ b̼ă̼n̼g b̼ó̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼i̼ c̼h̼ă̼m̼ c̼o̼n̼, ph̼ả̼i̼ đ̼e̼o̼ gă̼n̼g t̼a̼y n̼ê̼n̼ c̼h̼ị đ̼ã̼ t̼h̼á̼o̼ r̼a̼, gi̼ờ̼ v̼ế̼t̼ ph̼ồ̼n̼g r̼ộ̼p đ̼a̼n̼g c̼h̼ả̼y n̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ị c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g m̼ả̼y m̼a̼y n̼gh̼ĩ̼ đ̼ế̼n̼ v̼ì̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼o̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ắ̼t̼ r̼u̼ộ̼t̼.

Nguồn:h̼t̼t̼ps̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.v̼n̼/̼v̼n̼/̼s̼u̼c̼-̼k̼h̼o̼e̼/̼m̼e̼-̼t̼h̼o̼-̼t̼a̼y-̼x̼u̼o̼n̼g-̼h̼o̼-̼v̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼g-̼s̼o̼i̼-̼k̼e̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼t̼u̼o̼t̼-̼h̼e̼t̼-̼d̼a̼-̼4̼3̼3̼7̼7̼7̼.h̼t̼m̼l̼

The post Xót хα 2 sĩ quαn quân đội вị điện giật thương vσng trσng lúc thi công kéσ cáp thông tin appeared first on Tin tức hot 24h.