Xin bỏ qua vi phạm không được ,tài xế say rượu đấm thẳng mặt thượng úy CSGT

X̼i̼n̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼̼̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼̼ơ̼̼̣̼u̼ ̼c̼h̼ử̼̼̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ấ̼̼̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ă̼̣̼̼t̼ ̼T̼h̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼̼n̼ ̼M̼a̼̣̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼7̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

̼C̼h̼ỉ̼̼ ̼h̼u̼y̼ ̼Đ̼ô̼̣̼̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼b̼ô̼̣̼̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼7̼ ̼(̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ô̼̣̼̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ổ̼̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼đ̼ơ̼̼n̼ ̼v̼i̼̣̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼̼̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼x̼ử̼̼̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼̼̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼̼n̼.̼

̼V̼u̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼3̼.̼ ̼T̼ổ̼̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼7̼ ̼(̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ô̼̣̼̼i̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼̼̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼2̼S̼1̼ ̼–̼ ̼1̼7̼6̼.̼8̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼̼̼u̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼r̼ư̼̼ơ̼̼̣̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼ ̼c̼ồ̼̼̼n̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼̼̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼.̼ ̼ ̼K̼ế̼̼̼t̼ ̼q̼u̼ả̼̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼̼̼ ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼n̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼ ̼c̼ồ̼̼̼n̼ ̼m̼ứ̼̼̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼0̼.̼5̼6̼7̼ ̼m̼i̼l̼i̼g̼a̼m̼/̼1̼ ̼l̼í̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼̼̼ ̼(̼v̼ư̼̼ơ̼̼̣̼t̼ ̼m̼ứ̼̼̼c̼ ̼p̼h̼a̼̣̼t̼ ̼k̼i̼̣̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼N̼g̼h̼i̼̣̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼0̼,̼4̼ ̼m̼i̼l̼i̼g̼a̼m̼/̼l̼í̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼̼̼)̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ổ̼̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼.̼


̼T̼ổ̼̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼̼̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼̼̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼̼̼n̼ ̼c̼ố̼̼̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼̼̼i̼ ̼l̼ẽ̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼̼̼n̼ ̼m̼ư̼̼̣̼c̼.̼ ̼B̼ấ̼̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼̼̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼.̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼̼̼m̼ ̼m̼a̼̣̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ă̼̣̼̼t̼ ̼T̼h̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼̼n̼ ̼M̼a̼̣̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼̼̼ ̼m̼ắ̼̼̼t̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼s̼ư̼̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ă̼̣̼̼t̼.̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ổ̼̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼n̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼̼̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼L̼â̼̣̼̼p̼ ̼t̼ứ̼̼̼c̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼̼̼i̼ ̼l̼ẽ̼̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼u̼̣̼c̼ ̼c̼h̼ử̼̼̼i̼ ̼b̼ớ̼̼̼i̼,̼ ̼l̼ă̼̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼ ̼t̼ổ̼̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼,̼ ̼t̼ổ̼̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼̣̼̼p̼ ̼t̼ứ̼̼̼c̼ ̼k̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼̼̼,̼ ̼đ̼ư̼̼a̼ ̼B̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼̣̼i̼ ̼M̼ỗ̼̼̼,̼ ̼q̼u̼â̼̣̼̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼̼̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ô̼̣̼̼i̼)̼ ̼p̼h̼ố̼̼̼i̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼̼t̼.̼
̼B̼ị̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼
̼T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼


̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼3̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼1̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼1̼8̼6̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼
̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼


̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼
̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼0̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

Nguồn https://hourlypost24.com/xin-bo-qua-vi-pham-khong-duoc-tai-xe%cc%82-say-ru%cc%9bo%cc%9b%cc%a3u-da%cc%82m-tha%cc%86%cc%89ng-ma%cc%a3%cc%86t-thu%cc%9bo%cc%9b%cc%a3ng-uy-csgt/

The post Xin bỏ qua vi phạm không được ,tài xế say rượu đấm thẳng mặt thượng úy CSGT appeared first on Tin tức hot 24h.