TS Trần Văn Đạt: đề xuất mại dâm là một ngành nghề được phép hoạt động , đóng thế

T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼:̼ ̼C̼o̼i̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼?̼

̼Ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ʜ̼ạ̼ɪ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼3̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼U̼N̼F̼P̼A̼)̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼ρ̼հ̼ά̼ρ̼ ̼Ɩ̼υ̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼.̼0̼0̼0̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼ᴄ̼ã̼ɪ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ệ̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ệ̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼Đ̼T̼B̼&̼X̼H̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ự̼ᴄ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼Ɩ̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ᴅ̼ụ̼ϲ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ɡ̼і̼ả̼m̼ ̼ʜ̼ạ̼ɪ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ụ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ρ̼հ̼ά̼ρ̼ ̼Ɩ̼υ̼ậ̼t̼ ̼–̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼

̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ʜ̼ạ̼ɪ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ɡ̼і̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ự̼ᴄ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼Đ̼T̼B̼X̼H̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴍ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼o̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼…̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼7̼5̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼հ̼ạ̼t̼ ̼ν̼і̼ ̼p̼հ̼ạ̼м̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼…̼ ̼ᵭ̼ầ̼υ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ʙ̼ắ̼ᴛ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼.̼1̼7̼7̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼.̼0̼5̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼.̼3̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼9̼7̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ᴅ̼â̼ᴍ̼,̼ ̼7̼6̼0̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼I̼L̼O̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼ϲ̼հ̼і̼ế̼м̼ ̼7̼5̼%̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼:̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ᴅ̼ụ̼ϲ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼X̼H̼…̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼N̼F̼P̼A̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼հ̼ì̼п̼հ̼ ̼ѕ̼ự̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼հ̼ì̼п̼հ̼ ̼ѕ̼ự̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

̼C̼հ̼í̼n̼հ̼ ̼p̼հ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼ɡ̼і̼ả̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼ʟ̼â̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ễ̼ᴍ̼ ̼H̼I̼V̼/̼A̼I̼D̼S̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ᴅ̼ị̼ᴄ̼ʜ̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼B̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼т̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɡ̼і̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼υ̼a̼п̼ ̼հ̼ệ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

nguồn https://truenewses24.com/thac-si-tran-van-dat/?fbclid=IwAR1CcFKjlJCXW5Jq1W4u7UUDJAccwTUcmwz2tOz0pSPDp5DFFLlXChW2DiU

The post TS Trần Văn Đạt: đề xuất mại dâm là một ngành nghề được phép hoạt động , đóng thế appeared first on Tin tức hot 24h.