Rùng mình với thủ tục” Chào Buồng”tội phạm hiếp dâm trong trại giam

V̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼ù̼ n̼h̼â̼n̼ t̼h̼ụ̼ á̼n̼ l̼â̼u̼ n̼ă̼m̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼. Đ̼ó̼ l̼à̼ l̼ý̼ d̼o̼ m̼à̼ “̼y̼ê̼u̼ r̼â̼u̼ x̼a̼n̼h̼”̼ l̼u̼ô̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼.

̼T̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ c̼ó̼ c̼ơ̼ d̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gặ̼p̼ m̼ộ̼t̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ m̼ã̼n̼ h̼ạ̼n̼ t̼ù̼,̼ p̼h̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gh̼e̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼â̼m̼ s̼ự̼,̼ n̼ỗ̼i̼ â̼n̼ h̼ậ̼n̼ gi̼ằ̼n̼g x̼é̼ c̼ủ̼a̼ c̼a̼n̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼à̼y̼ v̼à̼ đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ l̼à̼ h̼ồ̼i̼ ứ̼c̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g m̼à̼n̼ “̼t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼”̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ b̼ạ̼n̼ t̼ù̼ đ̼ế̼n̼ n̼ỗ̼i̼ m̼ấ̼t̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g đ̼à̼n̼ ô̼n̼g.

̼V̼ợ̼ m̼ớ̼i̼ c̼ư̼ớ̼i̼ d̼ứ̼t̼ á̼o̼ r̼a̼ đ̼i̼

H̼ơ̼n̼ 1̼0̼ n̼ă̼m̼ t̼h̼ụ̼ á̼n̼ v̼ì̼ t̼ộ̼i̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼,̼ H̼ (̼B̼ì̼n̼h̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ q̼u̼ê̼ n̼h̼à̼ t̼r̼o̼n̼g s̼ự̼ d̼è̼ b̼ỉ̼u̼ c̼ủ̼a̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼. K̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ị̼u̼ n̼ổ̼i̼ á̼p̼ l̼ự̼c̼,̼ c̼h̼ỉ̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ n̼gắ̼n̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ m̼ã̼n̼ á̼n̼,̼ H̼. q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ b̼ỏ̼ x̼ứ̼ v̼à̼o̼ S̼à̼i̼ G̼ò̼n̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ l̼à̼ đ̼ể̼ t̼r̼ố̼n̼ c̼h̼ạ̼y̼ q̼u̼á̼ k̼h̼ứ̼,̼ s̼a̼u̼ l̼à̼ t̼ì̼m̼ k̼ế̼ s̼i̼n̼h̼ n̼h̼a̼i̼. T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼,̼ H̼ q̼u̼e̼n̼ v̼à̼ c̼ư̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼ gá̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼ừ̼ m̼ộ̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼ d̼u̼y̼ê̼n̼ h̼ả̼i̼ m̼i̼ề̼n̼ T̼â̼y̼ v̼ề̼ l̼à̼m̼ v̼ợ̼.

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ c̼h̼ỉ̼ ở̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼u̼ầ̼n̼ l̼ễ̼,̼ c̼ô̼ gá̼i̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ b̼ố̼ c̼ắ̼t̼ đ̼ứ̼t̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼à̼ d̼ứ̼t̼ á̼o̼ r̼a̼ đ̼i̼ m̼ặ̼c̼ c̼h̼o̼ H̼. h̼ế̼t̼ l̼ờ̼i̼ v̼a̼n̼ x̼i̼n̼. Đ̼ể̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼à̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ t̼h̼á̼o̼ gỡ̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ s̼ố̼n̼g c̼h̼u̼n̼g k̼h̼u̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼ gặ̼n̼g h̼ỏ̼i̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ d̼o̼ n̼h̼ư̼n̼g H̼. k̼i̼ê̼n̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ t̼ừ̼ c̼h̼ố̼i̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼.

̼C̼h̼ỉ̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ gầ̼n̼ đ̼â̼y̼,̼ t̼h̼ấ̼y̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ v̼ụ̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼,̼ H̼ m̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ m̼ở̼ l̼ò̼n̼g. K̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ n̼h̼ắ̼c̼ l̼ạ̼i̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ gâ̼y̼ r̼a̼ t̼r̼ọ̼n̼g á̼n̼,̼ H̼ c̼h̼ỉ̼ c̼h̼ấ̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ổ̼ l̼ộ̼ c̼h̼o̼ t̼ô̼i̼ h̼ồ̼i̼ ứ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gà̼y̼ m̼ớ̼i̼ “̼n̼h̼ậ̼p̼ b̼u̼ồ̼n̼g”̼. B̼ở̼i̼ t̼h̼e̼o̼ H̼,̼ đ̼ó̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ m̼à̼ gi̼ờ̼ đ̼â̼y̼ a̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g l̼à̼m̼…̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g v̼à̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ m̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ t̼r̼ẻ̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ d̼ứ̼t̼ á̼o̼ r̼a̼ đ̼i̼.

N̼go̼à̼i̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼a̼n̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ố̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ “̼h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼”̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼á̼c̼. Ảnh minh họa

M̳à̳n̳ ̳“̳c̳h̳à̳o̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳g̳”̳ ̳s̳u̳ố̳t̳ ̳đ̳ờ̳i̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳q̳u̳ê̳n̳

Th̼e̼o̼ l̼u̼ậ̼t̼ b̼ấ̼t̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼ă̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ế̼ gi̼ớ̼i̼ t̼ộ̼i̼ t̼ù̼,̼ b̼ấ̼t̼ k̼ể̼ a̼i̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ t̼r̼ạ̼i̼ c̼ũ̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ t̼r̼ả̼i̼ q̼u̼a̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼i̼ gọ̼i̼ l̼à̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ “̼n̼h̼ậ̼p̼ b̼u̼ồ̼n̼g”̼. T̼ù̼y̼ t̼h̼e̼o̼ t̼ộ̼i̼ t̼r̼ạ̼n̼g m̼à̼ c̼á̼c̼ “̼đ̼ạ̼i̼ b̼à̼n̼g”̼ (̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g b̼u̼ồ̼n̼g)̼ s̼ẽ̼ c̼ó̼ c̼á̼c̼h̼ “̼c̼h̼à̼o̼ đ̼ó̼n̼”̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼a̼u̼. N̼h̼ữ̼n̼g t̼ộ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ể̼ ý̼,̼ r̼i̼ê̼n̼g t̼ộ̼i̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ t̼h̼ì̼ đ̼ế̼n̼ gi̼ờ̼ m̼ỗ̼i̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ớ̼ đ̼ế̼n̼,̼ a̼n̼h̼ H̼. v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ r̼ợ̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼.

̼A̼n̼h̼ H̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ a̼n̼h̼ b̼ị̼ “̼đ̼ạ̼i̼ b̼à̼n̼g”̼ b̼ắ̼t̼ t̼ự̼ t̼ó̼m̼ t̼ắ̼t̼ t̼ộ̼i̼ á̼c̼ v̼à̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ b̼ả̼n̼ á̼n̼ c̼h̼o̼ m̼ì̼n̼h̼. K̼h̼i̼ n̼gh̼e̼ n̼h̼ắ̼c̼ đ̼ế̼n̼ t̼ộ̼i̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼,̼ s̼ắ̼c̼ m̼ặ̼t̼ c̼ủ̼a̼ “̼đ̼ạ̼i̼ c̼a̼”̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ b̼ạ̼n̼ t̼ù̼ b̼ỗ̼n̼g c̼h̼ù̼n̼ l̼ạ̼i̼. S̼a̼u̼ n̼à̼y̼ H̼ m̼ớ̼i̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼ù̼ n̼h̼â̼n̼ t̼h̼ụ̼ á̼n̼ l̼â̼u̼ n̼ă̼m̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼. Đ̼ó̼ l̼à̼ l̼ý̼ d̼o̼ m̼à̼ “̼y̼ê̼u̼ r̼â̼u̼ x̼a̼n̼h̼”̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ t̼r̼ạ̼i̼ l̼u̼ô̼n̼ b̼ị̼ gh̼é̼t̼ b̼ỏ̼,̼ đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ l̼à̼ t̼ộ̼i̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼.

̼Đ̼ê̼m̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ ở̼ b̼u̼ồ̼n̼g gi̼a̼m̼,̼ “̼đ̼ạ̼i̼ b̼à̼n̼g”̼ b̼ắ̼t̼ H̼ t̼ự̼ k̼h̼ỏ̼a̼ t̼h̼â̼n̼ v̼à̼ n̼ằ̼m̼ r̼a̼ gi̼ữ̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g. C̼á̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ t̼ạ̼o̼ t̼h̼à̼n̼h̼ m̼ộ̼t̼ v̼ò̼n̼g t̼r̼ò̼n̼ b̼a̼o̼ x̼u̼n̼g q̼u̼a̼n̼h̼. T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼â̼y̼ q̼u̼a̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ H̼. p̼h̼ả̼i̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ “̼c̼ậ̼u̼ b̼é̼”̼ m̼ì̼n̼h̼ gi̼ố̼n̼g…̼n̼h̼ư̼ l̼ú̼c̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼. N̼h̼ư̼n̼g d̼o̼ q̼u̼á̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼ n̼ê̼n̼ gầ̼n̼ n̼ử̼a̼ t̼i̼ế̼n̼g đ̼ồ̼n̼g h̼ồ̼ “̼c̼h̼i̼ê̼u̼ d̼ụ̼”̼ m̼à̼ “̼c̼ậ̼u̼ b̼é̼”̼ c̼ủ̼a̼ H̼ c̼ứ̼ c̼ú̼m̼ r̼o̼ c̼ú̼m̼ r̼ú̼m̼. C̼h̼ỉ̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ gã̼ đ̼ạ̼i̼ b̼à̼n̼g đ̼ạ̼p̼ c̼h̼o̼ m̼ấ̼y̼ p̼h̼á̼t̼ “̼t̼ó̼e̼ l̼ử̼a̼”̼,̼ H̼ m̼ớ̼i̼ d̼ụ̼ “̼c̼ậ̼u̼ b̼é̼”̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ “̼t̼ạ̼m̼”̼ đ̼ạ̼t̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ đ̼ấ̼y̼ c̼h̼ỉ̼ m̼ớ̼i̼ l̼à̼ k̼h̼ú̼c̼ d̼ạ̼o̼ đ̼ầ̼u̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ “̼n̼h̼ậ̼p̼ b̼u̼ồ̼n̼g”̼ d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ k̼ẻ̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ b̼ở̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼ứ̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ m̼ớ̼i̼ gọ̼i̼ l̼à̼ “̼đ̼ò̼n̼ đ̼ộ̼c̼”̼.

̼H̼ n̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼:̼ “̼V̼ớ̼i̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼â̼m̼ “̼t̼h̼ằ̼n̼g n̼à̼o̼ l̼à̼m̼,̼ t̼h̼ằ̼n̼g đ̼ó̼ c̼h̼ị̼u̼”̼ n̼ê̼n̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ t̼ứ̼c̼ gi̼ậ̼n̼ đ̼ề̼u̼ t̼r̼ú̼t̼ v̼à̼o̼ “̼c̼ậ̼u̼ b̼é̼”̼ l̼à̼ c̼h̼ủ̼ y̼ế̼u̼. N̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ “̼c̼ậ̼u̼ b̼é̼”̼ c̼ủ̼a̼ t̼ô̼i̼ “̼n̼gấ̼t̼ x̼ỉ̼u̼”̼ n̼ằ̼m̼ x̼ụ̼i̼ l̼ơ̼. Đ̼ể̼ “̼gi̼ú̼p̼”̼ t̼ô̼i̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ạ̼n̼ t̼ù̼ k̼h̼á̼c̼ l̼ấ̼y̼ d̼â̼y̼ b̼u̼ộ̼c̼ l̼ạ̼i̼ v̼à̼ “̼k̼é̼o̼”̼ l̼ê̼n̼. Đ̼a̼u̼ đ̼i̼ế̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ l̼a̼ m̼ộ̼t̼ t̼i̼ế̼n̼g l̼à̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ t̼ô̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ “̼ă̼n̼”̼ t̼h̼ê̼m̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼i̼ b̼ú̼n̼g t̼a̼y̼ v̼à̼o̼ c̼h̼ỗ̼ k̼í̼n̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ m̼ệ̼t̼,̼ h̼ọ̼ c̼h̼o̼ n̼gh̼ỉ̼ n̼h̼ư̼n̼g s̼ợ̼i̼ d̼â̼y̼ c̼h̼ỉ̼ b̼u̼ộ̼c̼ “̼c̼ậ̼u̼ b̼é̼”̼ t̼h̼ì̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼ể̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼. S̼o̼n̼g l̼ầ̼n̼ n̼à̼y̼ n̼ó̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼é̼o̼ v̼ề̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ m̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼go̼ặ̼t̼ n̼gư̼ợ̼c̼ v̼ề̼ p̼h̼í̼a̼ s̼a̼u̼ đ̼ể̼ b̼i̼ế̼n̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼à̼n̼h̼ …̼p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼”̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g đ̼ê̼m̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼h̼e̼o̼,̼ c̼ứ̼ t̼ầ̼m̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼ –̼ 2̼ gi̼ờ̼ đ̼ê̼m̼,̼ k̼h̼i̼ m̼à̼ t̼ầ̼n̼ s̼u̼ấ̼t̼ t̼u̼ầ̼n̼ t̼r̼a̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ q̼u̼ả̼n̼ gi̼á̼o̼ gi̼ả̼m̼ d̼ầ̼n̼ t̼h̼ì̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ l̼ú̼c̼ “̼đ̼ạ̼i̼ b̼à̼n̼g”̼ d̼ự̼n̼g H̼. d̼ậ̼y̼ đ̼ể̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ “̼x̼ử̼ á̼n̼”̼. N̼go̼à̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼ n̼h̼ư̼ n̼gà̼y̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gà̼y̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ “̼đ̼ạ̼i̼ b̼à̼n̼g”̼ k̼è̼m̼ t̼h̼e̼o̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ “̼h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼”̼ b̼ổ̼ s̼u̼n̼g. C̼h̼ẳ̼n̼g h̼ạ̼n̼ n̼h̼ư̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g m̼u̼ố̼i̼ ớ̼t̼ c̼h̼à̼ x̼á̼t̼ v̼à̼o̼ “̼c̼ậ̼u̼ b̼é̼”̼,̼ b̼ắ̼t̼ H̼ t̼ự̼ t̼a̼y̼ d̼ọ̼n̼…̼ “̼c̼ỏ̼”̼ c̼h̼o̼ m̼ì̼n̼h̼.

̼T̼r̼o̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g n̼gà̼y̼ q̼u̼ằ̼n̼ q̼u̼ạ̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ đ̼ự̼n̼g t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ c̼h̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g,̼ H̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ h̼ố̼i̼ h̼ậ̼n̼ c̼h̼o̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g t̼ộ̼i̼ á̼c̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g. H̼ b̼ả̼o̼,̼ n̼ế̼u̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ q̼u̼a̼y̼ n̼gư̼ợ̼c̼ l̼ạ̼i̼ c̼ó̼ c̼h̼o̼ v̼à̼n̼g t̼ấ̼n̼ a̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼,̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g b̼ứ̼c̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼.

C̳ọ̳ ̳r̳ử̳a̳ ̳b̳ồ̳n̳ ̳v̳ệ̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳b̳ằ̳n̳g̳ ̳“̳c̳.̳ậ̳u̳ ̳b̳é̳”

P̳h̳ả̳i̳ ̳m̳ấ̳t̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳c̳h̳ụ̳c̳ ̳l̳ầ̳n̳ ̳t̳h̳u̳y̳ế̳t̳ ̳p̳h̳ụ̳c̳,̳ ̳c̳u̳ố̳i̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳T̳.̳,̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳p̳h̳ạ̳.̳m̳ ̳n̳h̳â̳.̳n̳ ̳v̳ừ̳a̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳m̳ã̳n̳ ̳h̳ạ̳n̳ ̳t̳ù̳ ̳ở̳ ̳T̳h̳ủ̳ ̳Đ̳ứ̳c̳ ̳(̳T̳P̳.̳H̳C̳M̳)̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳c̳h̳ị̳u̳ ̳n̳g̳ồ̳i̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳đ̳ể̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳v̳ề̳ ̳c̳â̳u̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳m̳à̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳đ̳a̳n̳g̳ ̳t̳ì̳m̳ ̳h̳i̳ể̳u̳.̳ ̳Đ̳ó̳ ̳l̳à̳ ̳t̳h̳ủ̳ ̳t̳ụ̳c̳ ̳“̳n̳h̳ậ̳p̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳g̳”̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳o̳n̳ ̳“̳y̳ê̳.̳u̳ ̳r̳.̳â̳u̳ ̳x̳a̳.̳n̳h̳”̳.

̳T̳.̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳i̳ế̳t̳,̳ ̳t̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳h̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳t̳r̳ư̳ớ̳c̳ ̳k̳h̳i̳ ̳c̳ó̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳n̳h̳ậ̳p̳ ̳t̳r̳ạ̳i̳,̳ ̳c̳á̳n̳ ̳b̳ộ̳ ̳s̳ẽ̳ ̳t̳ó̳m̳ ̳t̳ắ̳t̳ ̳t̳ộ̳i̳ ̳t̳r̳ạ̳n̳g̳ ̳c̳h̳o̳ ̳c̳ả̳ ̳p̳h̳ò̳n̳g̳ ̳b̳i̳ế̳t̳ ̳t̳r̳ư̳ớ̳c̳.̳ ̳A̳n̳h̳ ̳n̳ó̳i̳:̳ ̳“̳V̳ớ̳i̳ ̳c̳á̳n̳h̳ ̳t̳ù̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳c̳h̳ú̳n̳g̳ ̳t̳ô̳i̳,̳ ̳t̳ộ̳i̳ ̳h̳i̳.̳ế̳p̳ ̳d̳.̳â̳.̳m̳,̳ ̳đ̳ặ̳c̳ ̳b̳i̳ệ̳t̳ ̳l̳à̳ ̳h̳i̳.̳ế̳p̳ ̳d̳.̳â̳.̳m̳ ̳t̳r̳ẻ̳ ̳e̳m̳ ̳l̳à̳ ̳t̳ộ̳i̳ ̳đ̳á̳n̳g̳ ̳k̳h̳.̳i̳n̳h̳ ̳b̳.̳ỉ̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳.̳ ̳C̳h̳í̳n̳h̳ ̳v̳ì̳ ̳l̳ý̳ ̳d̳o̳ ̳đ̳ó̳ ̳m̳à̳ ̳c̳á̳n̳h̳ ̳t̳ù̳ ̳c̳ũ̳ ̳“̳c̳h̳ă̳m̳ ̳s̳ó̳c̳”̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳k̳ĩ̳ ̳l̳o̳ạ̳i̳ ̳t̳ộ̳.̳i̳ ̳p̳h̳.̳ạ̳m̳ ̳n̳à̳y̳.̳ ̳N̳g̳o̳à̳i̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳c̳h̳ị̳u̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳h̳ì̳n̳h̳ ̳p̳h̳ạ̳t̳ ̳c̳a̳y̳ ̳đ̳ắ̳n̳g̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳ ̳r̳a̳,̳ ̳c̳ả̳ ̳đ̳ờ̳i̳ ̳t̳ù̳ ̳t̳ộ̳i̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳h̳ọ̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳l̳à̳ ̳k̳ẻ̳ ̳c̳h̳i̳ế̳u̳ ̳d̳ư̳ớ̳i̳,̳ ̳s̳ẽ̳ ̳l̳à̳ ̳t̳h̳ằ̳n̳g̳ ̳s̳a̳i̳ ̳v̳ặ̳t̳ ̳…̳”̳

̳T̳.̳ ̳n̳h̳ớ̳ ̳l̳ạ̳i̳:̳ ̳“̳L̳ầ̳n̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳c̳á̳n̳ ̳b̳ộ̳ ̳t̳h̳ô̳n̳g̳ ̳b̳á̳o̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳g̳ ̳c̳h̳ú̳n̳g̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳c̳h̳u̳ẩ̳n̳ ̳b̳ị̳ ̳t̳i̳ế̳p̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳a̳n̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳h̳i̳ế̳.̳p̳ ̳d̳â̳.̳m̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳r̳õ̳ ̳h̳i̳.̳ế̳p̳ ̳d̳.̳â̳m̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳l̳ớ̳n̳ ̳h̳a̳y̳ ̳t̳r̳ẻ̳ ̳e̳m̳.̳ ̳N̳h̳ậ̳p̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳g̳,̳ ̳t̳r̳ư̳ở̳n̳g̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳g̳ ̳y̳ê̳u̳ ̳c̳ầ̳u̳ ̳c̳a̳n̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳n̳à̳y̳ ̳“̳t̳h̳u̳y̳ế̳t̳ ̳t̳r̳ì̳n̳h̳ ̳t̳ộ̳i̳ ̳t̳r̳ạ̳n̳g̳”̳,̳ ̳h̳ắ̳n̳ ̳b̳ả̳o̳ ̳h̳ắ̳n̳ ̳b̳ị̳ ̳g̳à̳i̳ ̳b̳ẫ̳y̳ ̳v̳ì̳ ̳n̳ạ̳.̳n̳ ̳n̳h̳.̳â̳n̳ ̳l̳à̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳g̳á̳i̳ ̳m̳.̳ạ̳i̳ ̳d̳.̳â̳m̳.̳ ̳C̳á̳m̳ ̳c̳ả̳n̳h̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳c̳ả̳ ̳p̳h̳ò̳n̳g̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳ ̳x̳ử̳ ̳n̳h̳ẹ̳.̳ ̳N̳h̳ư̳n̳g̳ ̳k̳h̳i̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳c̳á̳n̳ ̳b̳ộ̳ ̳t̳h̳ô̳n̳g̳ ̳b̳á̳o̳ ̳c̳a̳n̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳n̳à̳y̳ ̳h̳i̳.̳ế̳p̳ ̳d̳â̳.̳m̳ ̳t̳r̳ẻ̳ ̳e̳m̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳c̳ả̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳g̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳t̳ứ̳c̳ ̳g̳i̳ậ̳n̳.̳ ̳Đ̳ê̳m̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳n̳g̳o̳à̳i̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳b̳ị̳ ̳“̳d̳ợ̳t̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳v̳à̳i̳ ̳đ̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳c̳ơ̳ ̳b̳ả̳n̳”̳ ̳r̳a̳,̳ ̳c̳ả̳ ̳p̳h̳ò̳n̳g̳ ̳t̳h̳ố̳n̳g̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳ ̳b̳ắ̳t̳ ̳c̳a̳n̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳n̳à̳y̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳d̳ọ̳n̳ ̳v̳ệ̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳s̳à̳n̳,̳ ̳c̳ọ̳ ̳r̳ử̳a̳ ̳b̳ồ̳n̳ ̳v̳ệ̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳b̳ằ̳n̳g̳ ̳“̳c̳ậ̳u̳ ̳b̳é̳”̳.̳ ̳T̳h̳e̳o̳ ̳T̳,̳ ̳c̳á̳c̳h̳ ̳n̳à̳y̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳c̳á̳i̳ ̳n̳h̳ẹ̳ ̳n̳h̳à̳n̳g̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳n̳g̳u̳y̳ ̳c̳ơ̳ ̳l̳.̳â̳y̳ ̳n̳h̳i̳.̳ễ̳m̳ ̳b̳ệ̳n̳h̳ ̳t̳ậ̳t̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳c̳a̳o̳,̳ ̳b̳ở̳i̳ ̳b̳ồ̳n̳ ̳c̳ầ̳u̳ ̳v̳à̳ ̳đ̳ặ̳c̳ ̳b̳i̳ệ̳t̳ ̳l̳à̳ ̳b̳ồ̳n̳ ̳c̳ầ̳u̳ ̳d̳à̳n̳h̳ ̳c̳h̳o̳ ̳t̳ù̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳v̳ô̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳k̳h̳.̳ủ̳n̳g̳ ̳k̳h̳i̳.̳ế̳t

̳H̳ì̳n̳h̳ ̳p̳h̳ạ̳t̳ ̳g̳h̳.̳ê̳ ̳r̳.̳ợ̳n

L̳à̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳g̳i̳a̳.̳n̳g̳ ̳h̳.̳ồ̳ ̳“̳c̳ó̳ ̳s̳ố̳”̳ ̳ở̳ ̳n̳g̳o̳à̳i̳ ̳x̳ã̳ ̳h̳ộ̳i̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳k̳h̳i̳ ̳n̳h̳ậ̳p̳ ̳t̳r̳ạ̳i̳,̳ ̳P̳.̳ ̳(̳H̳ó̳c̳ ̳M̳ô̳n̳,̳ ̳T̳P̳.̳H̳C̳M̳)̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳x̳ế̳p̳ ̳v̳à̳o̳ ̳“̳m̳â̳m̳ ̳t̳r̳ê̳n̳”̳.̳ ̳C̳h̳í̳n̳h̳ ̳v̳ì̳ ̳l̳ý̳ ̳d̳o̳ ̳đ̳ó̳ ̳m̳à̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳s̳ố̳ ̳“̳q̳u̳y̳ế̳t̳ ̳s̳á̳c̳h̳”̳ ̳l̳i̳ê̳n̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳c̳a̳n̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳h̳i̳.̳ế̳p̳ ̳d̳â̳.̳m̳,̳ ̳P̳.̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳t̳h̳a̳m̳ ̳k̳h̳ả̳o̳ ̳ý̳ ̳k̳i̳ế̳n̳

̳P̳.̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳i̳ế̳t̳:̳ ̳“̳C̳á̳i̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳t̳r̳ọ̳n̳g̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳“̳ ̳x̳ử̳”̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳t̳ê̳n̳t̳ộ̳i̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳d̳ạ̳n̳g̳ ̳n̳à̳y̳ ̳p̳h̳ù̳ ̳h̳ợ̳p̳ ̳h̳a̳i̳ ̳y̳ế̳u̳ ̳t̳ố̳:̳ ̳v̳ừ̳a̳ ̳c̳h̳o̳ ̳c̳h̳ú̳n̳g̳ ̳s̳ợ̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳v̳ừ̳a̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳đ̳ả̳m̳ ̳b̳ả̳o̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳ể̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳d̳ấ̳u̳ ̳v̳ế̳t̳.̳ ̳T̳u̳y̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳,̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳c̳ó̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳v̳à̳i̳ ̳l̳ầ̳n̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳g̳ ̳b̳u̳ộ̳c̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳x̳ử̳ ̳n̳ặ̳n̳g̳ ̳t̳a̳y̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳b̳ở̳i̳ ̳q̳u̳á̳ ̳b̳ứ̳c̳ ̳x̳ú̳c̳ ̳t̳r̳ư̳ớ̳c̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳t̳ộ̳i̳ ̳á̳c̳ ̳m̳à̳ ̳c̳h̳ú̳n̳g̳ ̳đ̳ã̳ ̳g̳â̳y̳ ̳r̳a̳…̳”̳.

̳P̳.̳ ̳n̳h̳ớ̳ ̳c̳ó̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳l̳ầ̳n̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳g̳ ̳P̳.̳ ̳đ̳ã̳ ̳q̳u̳y̳ế̳t̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳ ̳đ̳ư̳a̳ ̳r̳a̳ ̳b̳ả̳n̳ ̳á̳n̳ ̳x̳ử̳ ̳t̳ê̳n̳h̳i̳.̳ế̳p̳ ̳d̳â̳.̳m̳ ̳t̳r̳ẻ̳ ̳e̳m̳ ̳n̳g̳h̳e̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳l̳ạ̳ ̳đ̳ờ̳i̳.̳ ̳Đ̳ó̳ ̳l̳à̳,̳ ̳m̳ỗ̳i̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳c̳a̳n̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳h̳i̳.̳ế̳p̳ ̳d̳â̳.̳m̳ ̳t̳r̳ẻ̳ ̳e̳m̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳“̳t̳ư̳ở̳n̳g̳ ̳t̳ư̳ợ̳n̳g̳”̳ ̳c̳á̳i̳ ̳l̳ỗ̳ ̳h̳ổ̳n̳g̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳b̳ứ̳c̳ ̳t̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳l̳à̳ ̳…̳ ̳n̳ạ̳.̳n̳ ̳n̳h̳.̳â̳n̳.̳ ̳V̳à̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳b̳a̳ ̳l̳ầ̳n̳,̳ ̳“̳y̳ê̳u̳ ̳r̳â̳u̳ ̳x̳a̳n̳h̳”̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳“̳h̳à̳n̳h̳ ̳s̳ự̳”̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳b̳ứ̳c̳ ̳t̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳n̳à̳y̳.̳ ̳T̳u̳y̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳,̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳c̳ó̳ ̳b̳ứ̳c̳ ̳t̳ư̳ờ̳n̳g̳,̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳s̳ố̳ ̳l̳ỗ̳ ̳h̳ổ̳n̳g̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳n̳ề̳n̳ ̳p̳h̳ò̳n̳g̳,̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳g̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳n̳g̳ủ̳ ̳b̳ằ̳n̳g̳ ̳x̳i̳ ̳m̳ă̳n̳g̳ ̳t̳h̳i̳ ̳t̳h̳o̳ả̳n̳g̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳t̳r̳ở̳ ̳t̳h̳à̳n̳h̳ ̳“̳n̳ạ̳.̳n̳ ̳n̳h̳.̳â̳n̳”̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳k̳ẻ̳ ̳h̳i̳.̳ế̳p̳ ̳d̳.̳â̳.̳m̳.̳ ̳N̳h̳i̳ề̳u̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳s̳a̳u̳ ̳k̳h̳i̳ ̳“̳h̳à̳n̳h̳ ̳s̳ự̳”̳ ̳x̳o̳n̳g̳,̳ ̳“̳c̳ậ̳u̳ ̳b̳é̳”̳ ̳t̳r̳ầ̳y̳ ̳x̳ư̳ớ̳c̳,̳ ̳s̳ư̳.̳n̳g̳ ̳v̳ù̳,̳ ̳b̳í̳ ̳t̳i̳ể̳u̳ ̳c̳ả̳ ̳t̳u̳ầ̳n̳ ̳l̳ễ̳

̳V̳à̳o̳ ̳m̳ù̳a̳ ̳m̳ư̳a̳,̳ ̳k̳h̳i̳ ̳m̳à̳ ̳m̳ô̳i̳ ̳t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳c̳á̳c̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳g̳ ̳g̳i̳a̳m̳ ̳t̳r̳ở̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳ẩ̳m̳ ̳ư̳ớ̳t̳,̳ ̳“̳y̳.̳ê̳u̳ ̳r̳â̳.̳u̳ ̳x̳a̳.̳n̳h̳”̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳h̳ê̳m̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳v̳à̳i̳ ̳“̳b̳ạ̳n̳ ̳t̳ì̳n̳h̳”̳ ̳n̳ữ̳a̳.̳ ̳Đ̳ó̳ ̳l̳à̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳o̳n̳ ̳g̳i̳á̳n̳,̳ ̳k̳i̳ế̳n̳ ̳v̳à̳ ̳b̳ò̳ ̳c̳ạ̳p̳…̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳“̳v̳ị̳ ̳k̳h̳á̳c̳h̳”̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳m̳ờ̳i̳ ̳m̳à̳ ̳t̳ớ̳i̳ ̳c̳ử̳a̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳g̳.̳ ̳K̳h̳i̳ ̳b̳ắ̳t̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳o̳n̳ ̳v̳ậ̳t̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳c̳á̳c̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳s̳ẽ̳ ̳b̳ỏ̳ ̳v̳à̳o̳ ̳l̳ỗ̳ ̳v̳à̳ ̳b̳ắ̳t̳ ̳c̳á̳c̳ ̳c̳a̳n̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳“̳h̳à̳n̳h̳ ̳s̳ự̳”̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳ỏ̳ ̳g̳h̳é̳t̳.̳ ̳G̳i̳á̳n̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳t̳ạ̳m̳ ̳ổ̳n̳ ̳v̳ì̳ ̳y̳ế̳u̳ ̳đ̳u̳ố̳i̳,̳ ̳b̳ọ̳ ̳c̳ạ̳p̳ ̳v̳à̳ ̳k̳i̳ế̳n̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳p̳h̳ả̳n̳ ̳đ̳ố̳i̳ ̳“̳h̳à̳.̳n̳h̳ ̳v̳.̳i̳ ̳x̳â̳.̳m̳ ̳h̳.̳ạ̳i̳ ̳t̳ì̳.̳n̳.̳h̳ ̳d̳.̳ụ̳.̳c̳”̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳m̳ạ̳n̳h̳ ̳m̳ẽ̳.̳ ̳V̳à̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳ầ̳n̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳a̳i̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳b̳i̳ế̳t̳,̳ ̳h̳ậ̳u̳ ̳q̳u̳ả̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳ú̳ ̳p̳h̳ả̳n̳ ̳đ̳ò̳n̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳o̳n̳ ̳v̳ậ̳t̳ ̳m̳a̳n̳g̳ ̳đ̳ầ̳y̳ ̳n̳.̳ọ̳c̳ ̳đ̳.̳ộ̳.̳c̳ ̳đ̳ó̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳t̳h̳ế̳ ̳n̳à̳o̳

̳T̳u̳y̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳,̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳t̳r̳ầ̳y̳ ̳x̳ư̳ớ̳c̳,̳ ̳s̳ư̳n̳g̳ ̳v̳ù̳ ̳h̳a̳y̳ ̳b̳í̳ ̳t̳i̳ể̳u̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳l̳à̳ ̳c̳á̳i̳ ̳g̳i̳á̳ ̳“̳r̳ẻ̳ ̳m̳ạ̳t̳”̳ ̳s̳o̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳h̳ậ̳u̳ ̳q̳u̳ả̳ ̳l̳ớ̳n̳ ̳s̳a̳u̳ ̳n̳à̳y̳ ̳–̳ ̳đ̳ó̳ ̳l̳à̳ ̳m̳ấ̳t̳ ̳k̳h̳ả̳ ̳n̳ă̳n̳g̳ ̳đ̳à̳n̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳h̳ợ̳p̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳H̳.̳ ̳m̳à̳ ̳p̳h̳ó̳n̳g̳ ̳v̳i̳ê̳n̳ ̳đ̳ã̳ ̳đ̳ề̳ ̳c̳ậ̳p̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳b̳à̳i̳ ̳v̳i̳ế̳t̳:̳ ̳R̳ù̳n̳g̳ ̳m̳ì̳n̳h̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳t̳h̳ủ̳ ̳t̳ụ̳c̳ ̳“̳c̳h̳à̳o̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳g̳”̳t̳ộ̳i̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳h̳i̳.̳ế̳p̳ ̳d̳.̳â̳.̳m̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳t̳r̳ạ̳i̳ ̳g̳i̳a̳m̳.̳ ̳N̳h̳i̳ề̳u̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳m̳ã̳n̳ ̳h̳ạ̳n̳ ̳t̳ù̳ ̳m̳à̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳b̳i̳ế̳t̳ ̳đ̳ề̳u̳ ̳k̳h̳ẳ̳n̳g̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳,̳ ̳h̳ọ̳ ̳h̳à̳i̳ ̳l̳ò̳n̳g̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳c̳á̳c̳h̳ ̳“̳x̳ử̳”̳ ̳g̳h̳.̳ê̳ ̳r̳ợ̳.̳n̳ ̳đ̳ố̳i̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳t̳ộ̳i̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳h̳i̳.̳ế̳.̳p̳ ̳d̳.̳â̳.̳m̳ ̳v̳à̳ ̳c̳h̳o̳ ̳r̳ằ̳n̳g̳,̳ ̳đ̳ó̳ ̳l̳à̳ ̳h̳ậ̳u̳ ̳q̳u̳ả̳ ̳x̳ứ̳n̳g̳ ̳đ̳á̳n̳g̳ ̳m̳à̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳k̳ẻ̳ ̳t̳h̳ủ̳ ̳á̳c̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳.

̳R̳i̳ê̳n̳g̳ ̳t̳ô̳i̳,̳ ̳k̳h̳i̳ ̳n̳g̳h̳e̳ ̳v̳à̳ ̳k̳ể̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳â̳u̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳n̳à̳y̳ ̳đ̳ã̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳í̳t̳ ̳l̳ầ̳n̳ ̳r̳ù̳n̳g̳ ̳m̳ì̳n̳h̳ ̳v̳à̳ ̳h̳i̳ ̳v̳ọ̳n̳g̳ ̳r̳ằ̳n̳g̳ ̳c̳ả̳m̳ ̳g̳i̳á̳c̳ ̳ấ̳y̳ ̳s̳ẽ̳ ̳t̳h̳ẩ̳m̳ ̳t̳h̳ấ̳u̳ ̳v̳à̳o̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳đ̳ầ̳u̳ ̳ó̳c̳ ̳u̳ ̳m̳ê̳ ̳đ̳a̳n̳g̳ ̳m̳a̳n̳h̳ ̳n̳h̳.̳a̳ ̳l̳à̳m̳ ̳á̳.̳c̳,̳ ̳t̳h̳ẩ̳m̳ ̳t̳h̳ấ̳u̳ ̳đ̳ể̳ ̳c̳h̳o̳ ̳x̳ã̳ ̳h̳ộ̳i̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳v̳ụ̳ ̳á̳n̳ ̳đ̳a̳u̳ ̳l̳ò̳n̳g̳.

̼C̼u̼ố̼i̼ b̼u̼ổ̼i̼ t̼r̼ò̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼,̼ H̼. m̼u̼ố̼n̼ gử̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g a̼i̼ đ̼a̼n̼g t̼ồ̼n̼ t̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ầ̼u̼ ý̼ n̼gh̼ĩ̼ đ̼e̼n̼ t̼ố̼i̼ t̼h̼ì̼ n̼ê̼n̼ d̼ừ̼n̼g l̼ạ̼i̼. B̼ở̼i̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼,̼ h̼ơ̼n̼ a̼i̼ h̼ế̼t̼,̼ H̼. h̼i̼ể̼u̼ v̼à̼ c̼ả̼m̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ k̼h̼ủ̼n̼g k̼h̼i̼ế̼p̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g p̼h̼ú̼t̼ gi̼â̼y̼ t̼ộ̼i̼ l̼ỗ̼i̼ ấ̼y̼.

N̲g̲u̲ồ̲n̲ : https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/rung-minh-voi-thu-tuc-chao-buong-toi-pham-hiep-dam-trong-trai-giam.gd

K̳h̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳ ̳ý̳ ̳l̳y̳ ̳h̳ô̳n̳,̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳đ̳á̳n̳h̳ ̳đ̳ậ̳p̳,̳ ̳b̳ó̳p̳ ̳c̳ổ̳ ̳v̳ợ̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳p̳h̳ò̳n̳g̳ ̳n̳g̳ủ̳:̳ ̳C̳ó̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳t̳a̳o̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳b̳a̳o̳ ̳g̳i̳ờ̳ ̳l̳y̳ ̳h̳ô̳n̳

T̳r̳o̳n̳g̳ ̳đ̳o̳ạ̳n̳ ̳c̳l̳i̳p̳ ̳d̳à̳i̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳1̳0̳ ̳p̳h̳ú̳t̳,̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳v̳ẫ̳n̳ ̳g̳i̳ữ̳,̳ ̳g̳h̳ì̳ ̳c̳h̳ặ̳t̳ ̳v̳ợ̳ ̳x̳u̳ố̳n̳g̳ ̳s̳à̳n̳ ̳n̳h̳à̳ ̳v̳à̳ ̳k̳h̳i̳ ̳c̳ô̳ ̳c̳ó̳ ̳ý̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳ ̳p̳h̳ả̳n̳ ̳k̳h̳á̳n̳g̳,̳ ̳a̳n̳h̳ ̳d̳ù̳n̳g̳ ̳c̳h̳â̳n̳ ̳đ̳ạ̳p̳ ̳v̳à̳o̳ ̳m̳ặ̳t̳ ̳đ̳ể̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳h̳o̳ ̳c̳ô̳ ̳c̳h̳ạ̳y̳ ̳t̳h̳o̳á̳t̳

̳M̳ớ̳i̳ ̳đ̳â̳y̳,̳ ̳m̳ạ̳n̳g̳ ̳x̳ã̳ ̳h̳ộ̳i̳ ̳x̳ô̳n̳ ̳x̳a̳o̳ ̳t̳r̳ư̳ớ̳c̳ ̳b̳à̳i̳ ̳c̳h̳i̳a̳ ̳s̳ẻ̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳đ̳o̳ạ̳n̳ ̳c̳l̳i̳p̳,̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳v̳ợ̳ ̳t̳ố̳ ̳c̳á̳o̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳đ̳á̳n̳h̳ ̳đ̳ậ̳p̳,̳ ̳g̳h̳ì̳ ̳c̳h̳ặ̳t̳ ̳c̳ổ̳ ̳v̳ì̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳ ̳ý̳ ̳l̳y̳ ̳h̳ô̳n̳

̳B̳à̳i̳ ̳đ̳ă̳n̳g̳ ̳t̳ố̳ ̳c̳á̳o̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳v̳ợ̳ ̳t̳ố̳i̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳5̳/̳7

̳C̳a̳m̳e̳r̳a̳ ̳a̳n̳ ̳n̳i̳n̳h̳ ̳g̳h̳i̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳p̳h̳ầ̳n̳ ̳d̳i̳ễ̳n̳ ̳b̳i̳ế̳n̳ ̳v̳ụ̳ ̳2̳ ̳v̳ợ̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳x̳ả̳y̳ ̳r̳a̳ ̳x̳ô̳ ̳x̳á̳t̳,̳ ̳c̳ã̳i̳ ̳v̳ã̳ ̳v̳à̳o̳ ̳t̳ố̳i̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳5̳/̳7̳ ̳v̳ừ̳a̳ ̳q̳u̳a̳.̳ ̳T̳r̳o̳n̳g̳ ̳c̳l̳i̳p̳,̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳y̳ê̳u̳ ̳c̳ầ̳u̳ ̳v̳ợ̳ ̳n̳ế̳u̳ ̳v̳ề̳ ̳n̳g̳o̳ạ̳i̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳đ̳ể̳ ̳c̳o̳n̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳ở̳ ̳n̳h̳à̳ ̳v̳à̳ ̳a̳n̳h̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳ ̳ý̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳l̳y̳ ̳h̳ô̳n̳.

T̳u̳y̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳p̳h̳ụ̳ ̳n̳ữ̳ ̳đ̳ã̳ ̳l̳ớ̳n̳ ̳t̳i̳ế̳n̳g̳ ̳q̳u̳á̳t̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳,̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳a̳n̳h̳ ̳l̳à̳ ̳ ̳“̳t̳h̳ằ̳n̳g̳ ̳đ̳i̳ê̳n̳”̳,̳ ̳x̳ư̳n̳g̳ ̳h̳ô̳ ̳“̳m̳à̳y̳,̳ ̳t̳a̳o̳”̳ ̳v̳à̳ ̳q̳u̳y̳ế̳t̳ ̳m̳a̳n̳g̳ ̳c̳ả̳ ̳x̳e̳ ̳l̳ẫ̳n̳ ̳c̳o̳n̳ ̳v̳ề̳ ̳n̳h̳à̳ ̳b̳ố̳ ̳m̳ẹ̳ ̳đ̳ẻ̳.̳ ̳N̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳l̳ú̳c̳ ̳n̳à̳y̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳g̳i̳ữ̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳b̳ì̳n̳h̳ ̳t̳ĩ̳n̳h̳,̳ ̳l̳a̳o̳ ̳v̳à̳o̳ ̳t̳á̳t̳ ̳r̳ồ̳i̳ ̳g̳h̳ì̳ ̳c̳h̳ặ̳t̳ ̳v̳ợ̳ ̳x̳u̳ố̳n̳g̳ ̳s̳à̳n̳ ̳n̳h̳à̳:̳ ̳“̳T̳a̳o̳,̳ ̳m̳à̳y̳ ̳t̳a̳o̳ ̳c̳á̳i̳ ̳g̳ì̳ ̳ở̳ ̳đ̳â̳y̳?̳ ̳A̳n̳h̳ ̳đ̳ã̳ ̳b̳ả̳o̳ ̳e̳m̳ ̳r̳ồ̳i̳,̳ ̳e̳m̳ ̳đ̳ừ̳n̳g̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳h̳á̳c̳h̳ ̳t̳h̳ứ̳c̳ ̳s̳ự̳ ̳k̳i̳ê̳n̳ ̳n̳h̳ẫ̳n̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳a̳n̳h̳.̳ ̳A̳n̳h̳ ̳s̳ẽ̳ ̳t̳h̳ả̳ ̳e̳m̳ ̳r̳a̳,̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳n̳g̳ồ̳i̳ ̳đ̳â̳y̳ ̳m̳à̳ ̳s̳u̳y̳ ̳n̳g̳h̳ĩ̳ ̳l̳ạ̳i̳,̳ ̳n̳h̳ớ̳ ̳c̳h̳ư̳a̳!̳ ̳K̳h̳ô̳n̳g̳ ̳b̳a̳o̳ ̳g̳i̳ờ̳ ̳e̳m̳ ̳g̳ồ̳n̳g̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳a̳n̳h̳ ̳đ̳â̳u̳,̳ ̳a̳n̳h̳ ̳b̳ó̳p̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳e̳m̳ ̳l̳u̳ô̳n̳.̳ ̳N̳g̳ồ̳i̳ ̳i̳m̳,̳ ̳s̳u̳y̳ ̳n̳g̳h̳ĩ̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳b̳ì̳n̳h̳ ̳t̳ĩ̳n̳h̳ ̳c̳h̳ư̳a̳…̳?̳

̳T̳r̳o̳n̳g̳ ̳đ̳o̳ạ̳n̳ ̳c̳l̳i̳p̳ ̳d̳à̳i̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳1̳0̳ ̳p̳h̳ú̳t̳,̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳v̳ẫ̳n̳ ̳g̳i̳ữ̳,̳ ̳g̳h̳ì̳ ̳c̳h̳ặ̳t̳ ̳v̳ợ̳ ̳x̳u̳ố̳n̳g̳ ̳s̳à̳n̳ ̳n̳h̳à̳ ̳v̳à̳ ̳k̳h̳i̳ ̳c̳ô̳ ̳c̳ó̳ ̳ý̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳ ̳p̳h̳ả̳n̳ ̳k̳h̳á̳n̳g̳,̳ ̳a̳n̳h̳ ̳d̳ù̳n̳g̳ ̳c̳h̳â̳n̳ ̳đ̳ạ̳p̳ ̳v̳à̳o̳ ̳m̳ặ̳t̳ ̳đ̳ể̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳h̳o̳ ̳c̳ô̳ ̳c̳h̳ạ̳y̳ ̳t̳h̳o̳á̳t̳.̳ ̳C̳u̳ố̳i̳ ̳đ̳o̳ạ̳n̳ ̳c̳l̳i̳p̳,̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳đ̳ã̳ ̳g̳ọ̳i̳ ̳m̳ở̳ ̳đ̳i̳ệ̳n̳ ̳t̳h̳o̳ạ̳i̳ ̳c̳h̳o̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳v̳ợ̳ ̳g̳ọ̳i̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳g̳i̳a̳ ̳đ̳ì̳n̳h̳ ̳b̳ố̳ ̳m̳ẹ̳ ̳đ̳ẻ̳.̳ ̳C̳ô̳ ̳g̳à̳o̳ ̳k̳h̳ó̳c̳ ̳v̳à̳ ̳n̳ó̳i̳:̳ ̳“̳B̳ố̳ ̳s̳a̳n̳g̳ ̳đ̳i̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳n̳ó̳ ̳s̳ắ̳p̳ ̳g̳i̳ế̳t̳ ̳c̳o̳n̳ ̳r̳ồ̳i̳”

̳K̳h̳u̳ô̳n̳ ̳m̳ặ̳t̳ ̳s̳a̳u̳ ̳k̳h̳i̳ ̳x̳ả̳y̳ ̳r̳a̳ ̳x̳ô̳ ̳x̳á̳t̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳v̳ợ

̳S̳a̳u̳ ̳k̳h̳i̳ ̳c̳h̳i̳a̳ ̳s̳ẻ̳,̳ ̳đ̳o̳ạ̳n̳ ̳c̳l̳i̳p̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳n̳h̳i̳ề̳u̳ ̳s̳ự̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳t̳â̳m̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳l̳ớ̳n̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳c̳ộ̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳ ̳m̳ạ̳n̳g̳.̳ ̳D̳ù̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳r̳õ̳ ̳m̳â̳u̳ ̳t̳h̳u̳ẫ̳n̳ ̳c̳h̳í̳n̳h̳ ̳x̳á̳c̳ ̳g̳i̳ữ̳a̳ ̳2̳ ̳b̳ê̳n̳ ̳l̳à̳ ̳g̳ì̳,̳ ̳s̳o̳n̳g̳ ̳đ̳a̳ ̳s̳ố̳ ̳ý̳ ̳k̳i̳ế̳n̳ ̳đ̳ề̳u̳ ̳t̳ỏ̳ ̳r̳a̳ ̳b̳ứ̳c̳ ̳x̳ú̳c̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳h̳à̳n̳h̳ ̳x̳ử̳ ̳c̳ô̳n̳ ̳đ̳ồ̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳đ̳à̳n̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳ố̳i̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳p̳h̳ụ̳ ̳n̳ữ̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳m̳ì̳n̳h̳

̳T̳r̳ư̳ớ̳c̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳c̳ư̳ ̳d̳â̳n̳ ̳m̳ạ̳n̳g̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳v̳ô̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳b̳ứ̳c̳ ̳x̳ú̳c̳ ̳k̳h̳i̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳m̳ạ̳n̳g̳ ̳x̳ã̳ ̳h̳ộ̳i̳ ̳x̳u̳ấ̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳c̳l̳i̳p̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳đ̳à̳n̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳á̳n̳h̳ ̳đ̳ậ̳p̳ ̳d̳ã̳ ̳m̳a̳n̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳p̳h̳ụ̳ ̳n̳ữ̳ ̳đ̳a̳n̳g̳ ̳m̳a̳n̳g̳ ̳b̳ầ̳u̳

̳T̳h̳e̳o̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳v̳ì̳ ̳đ̳a̳n̳g̳ ̳m̳a̳n̳g̳ ̳t̳h̳a̳i̳,̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳l̳à̳m̳ ̳r̳a̳ ̳t̳i̳ề̳n̳ ̳v̳à̳ ̳s̳ố̳n̳g̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳g̳i̳a̳ ̳đ̳ì̳n̳h̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳n̳à̳y̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳đ̳ô̳i̳ ̳g̳i̳à̳y̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳e̳m̳ ̳g̳á̳i̳ ̳t̳ặ̳n̳g̳ ̳v̳ì̳ ̳s̳ợ̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳l̳à̳ ̳T̳.̳A̳ ̳c̳à̳u̳ ̳n̳h̳à̳u̳ ̳v̳à̳ ̳m̳ẹ̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳t̳r̳á̳c̳h̳ ̳m̳ắ̳n̳g̳.̳ ̳T̳u̳y̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳,̳ ̳s̳a̳u̳ ̳đ̳ó̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳m̳ẹ̳ ̳đ̳ã̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳n̳à̳y̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳d̳ố̳i̳

̳T̳h̳a̳i̳ ̳p̳h̳ụ̳ ̳8̳ ̳t̳h̳á̳n̳g̳ ̳b̳ị̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳đ̳á̳n̳h̳ ̳s̳ư̳n̳g̳ ̳m̳ặ̳t̳ ̳m̳ũ̳i̳ ̳v̳ì̳ ̳m̳u̳a̳ ̳g̳i̳à̳y̳ ̳o̳n̳l̳i̳n̳e̳ ̳t̳r̳ị̳ ̳g̳i̳á̳ ̳1̳3̳5̳.̳0̳0̳0̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳.̳ ̳Ả̳n̳h̳:̳ ̳K̳ê̳n̳h̳ ̳1̳4

̳S̳ự̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳d̳ừ̳n̳g̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳k̳h̳i̳ ̳b̳ố̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳t̳h̳u̳ê̳ ̳t̳a̳x̳i̳ ̳đ̳ư̳a̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳v̳ợ̳ ̳v̳ề̳ ̳n̳g̳o̳ạ̳i̳.̳ ̳C̳â̳u̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳s̳a̳u̳ ̳k̳h̳i̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳đ̳ă̳n̳g̳ ̳t̳ả̳i̳ ̳k̳h̳i̳ế̳n̳ ̳d̳ư̳ ̳l̳u̳ậ̳n̳ ̳v̳ô̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳p̳h̳ẫ̳n̳ ̳n̳ộ̳.̳ ̳H̳ầ̳u̳ ̳h̳ế̳t̳ ̳m̳ọ̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳đ̳ề̳u̳ ̳c̳h̳o̳ ̳r̳ằ̳n̳g̳,̳ ̳n̳ế̳u̳ ̳s̳ự̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳đ̳ú̳n̳g̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳e̳m̳ ̳g̳á̳i̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳g̳i̳a̳ ̳đ̳ì̳n̳h̳ ̳n̳h̳à̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳c̳h̳ấ̳p̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳.̳ ̳R̳ấ̳t̳ ̳n̳h̳i̳ề̳u̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳o̳ ̳r̳ằ̳n̳g̳,̳ ̳n̳ế̳u̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳đ̳á̳n̳h̳ ̳v̳ợ̳ ̳r̳a̳ ̳n̳ô̳n̳g̳ ̳n̳ỗ̳i̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳v̳ậ̳y̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳q̳u̳ả̳ ̳t̳h̳ậ̳t̳ ̳q̳u̳á̳ ̳d̳ã̳ ̳m̳a̳n̳,̳ ̳b̳ở̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳v̳ợ̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳đ̳a̳n̳g̳ ̳m̳a̳n̳g̳ ̳t̳h̳a̳i̳ ̳c̳ả̳ ̳g̳i̳ọ̳t̳ ̳m̳á̳u̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳m̳ì̳n̳h̳.

C̳h̳i̳a̳ ̳s̳ẻ̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳b̳á̳o̳ ̳Đ̳ấ̳t̳ ̳V̳i̳ệ̳t̳,̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳M̳ ̳(̳t̳r̳ú̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳t̳h̳ị̳ ̳x̳ã̳ ̳T̳h̳á̳i̳ ̳H̳ò̳a̳,̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳N̳g̳h̳ệ̳ ̳A̳n̳,̳ ̳e̳m̳ ̳g̳á̳i̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳t̳h̳a̳i̳ ̳p̳h̳ụ̳)̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳i̳ế̳t̳,̳ ̳b̳ố̳ ̳m̳ẹ̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳v̳à̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳L̳.̳T̳.̳K̳.̳T̳ ̳(̳2̳2̳ ̳t̳u̳ổ̳i̳,̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳g̳á̳i̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳M̳)̳ ̳đ̳ã̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳g̳i̳a̳ ̳đ̳ì̳n̳h̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳x̳i̳n̳ ̳l̳ỗ̳i̳

̳“̳G̳i̳a̳ ̳đ̳ì̳n̳h̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳m̳u̳ố̳n̳ ̳l̳à̳m̳ ̳l̳ớ̳n̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳h̳a̳y̳ ̳k̳i̳ệ̳n̳ ̳t̳ụ̳n̳g̳ ̳g̳ì̳.̳ ̳N̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳n̳à̳y̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳m̳u̳ố̳n̳ ̳đ̳ó̳n̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳T̳ ̳v̳ề̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳ ̳ý̳.̳ ̳M̳ặ̳c̳ ̳d̳ù̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳T̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳đ̳ã̳ ̳c̳h̳ấ̳p̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳ ̳l̳ờ̳i̳ ̳x̳i̳n̳ ̳l̳ỗ̳i̳ ̳v̳à̳ ̳b̳ỏ̳ ̳q̳u̳a̳ ̳c̳h̳o̳ ̳h̳ọ̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳s̳ẽ̳ ̳ở̳ ̳n̳h̳à̳ ̳đ̳ẻ̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳k̳h̳i̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳x̳o̳n̳g̳ ̳c̳o̳n̳ ̳r̳ồ̳i̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳t̳í̳n̳h̳ ̳t̳i̳ế̳p̳.̳ ̳S̳ự̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳x̳ả̳y̳ ̳r̳a̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳n̳à̳y̳ ̳l̳à̳ ̳d̳o̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳T̳ ̳n̳g̳h̳e̳ ̳l̳ờ̳i̳ ̳m̳ẹ̳”̳,̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳M̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳i̳ế̳t̳

̳L̳ấ̳y̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳g̳i̳ố̳n̳g̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳a̳n̳h̳ ̳b̳ạ̳c̳,̳ ̳q̳u̳ả̳ ̳t̳h̳ậ̳t̳ ̳l̳ấ̳y̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳t̳ố̳t̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳s̳a̳o̳ ̳c̳h̳ứ̳ ̳l̳ấ̳y̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳t̳ệ̳ ̳b̳ạ̳c̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳k̳h̳ổ̳ ̳c̳ả̳ ̳đ̳ờ̳i̳.

̳H̳.̳V̳(̳t̳/̳h̳)̳

N̳g̳u̳ồ̳n̳ : https://webgiaitri.vn/khong-dong-y-ly-hon-chong-danh-dap-bop-co-vo-trong-phong-ngu-co-chet-tao-cung-khong-bao-gio-ly-hon.html

The post Rùng mình với thủ tục” Chào Buồng”tội phạm hiếp dâm trong trại giam appeared first on Tin tức hot 24h.