Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ: Mᴀ̆́ᴄ COVID-19 ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ʙɪ̣ ʀᴀ̆́ɴ đᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀ̆́ɴ

Mᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ COVID-19 ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Tʜᴇᴏ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ đᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ Tᴀ̣ᴘ ᴄʜɪ́ Nɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ Lᴀ̂ᴍ sᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʙɪ̣ ʀᴀ̆́ɴ ᴄʜᴜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̆́ɴ. Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴇɴᴢʏᴍᴇ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴠᴏ̣ᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴏ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴇɴᴢʏᴍᴇ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴏ̣ᴄ đᴏ̣̂ᴄ ʀᴀ̆́ɴ ᴄʜᴜᴏ̂ɴɢ.

Cᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ ᴇɴᴢʏᴍᴇ ᴘʜᴏsᴘʜᴏʟɪᴘᴀsᴇ A2 (sPLA2- IIA) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ ᴛʜᴀ̂́ᴘ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴇɴᴢʏᴍᴇ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ.

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Fʟᴏʏᴅ “Sᴋɪ” Cʜɪʟᴛᴏɴ, Gɪᴀ́ᴏ sᴜ̛ ᴛᴀ̣ɪ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Aʀɪᴢᴏɴᴀ (Mʏ̃) ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ ᴠᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ, sPLA2-IIA ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ɴᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴀ̀ɴ ᴘʜᴀ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Ôɴɢ Cʜɪʟᴛᴏɴ ɴᴏ́ɪ: “Nᴏ́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴀ́ᴄ, ʟᴏᴀ̣ɪ ᴇɴᴢʏᴍᴇ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴠɪʀᴜs, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́, ɴᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ ᴠᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ xᴀ̂́ᴜ. Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ ᴄʜᴇ̂́ ᴋʜᴀ́ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜɪ ɴᴏ́ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄʜᴜ̉”.

Gɪᴀ́ᴏ sᴜ̛ Cʜɪʟᴛᴏɴ ᴠᴀ̀ đᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴇɴᴢʏᴍᴇ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 ɴᴀ̣̆ɴɢ. Cᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʀɪ̣ ᴠᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆́ɴ ᴄᴀ̆́ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ SARS-CᴏV-2.

1 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̣ɴ Mʏ̃ ʀᴜ́ᴛ sᴀ̣ᴄʜ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ Aꜰɢʜᴀɴɪsᴛᴀɴ, Tᴀʟɪʙᴀɴ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ “ʟᴀ́ɴɢ ɢɪᴇ̂̀ɴɢ ᴠɪ̃ đᴀ̣ɪ”
Tɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ D. Mᴀᴜʀɪᴢɪᴏ Dᴇʟ Pᴏᴇᴛᴀ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴᴏ́ɪ: “Vɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ sPLA2-IIA đᴀ̃ ᴄᴏ́ sᴀ̆̃ɴ ɴᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ sPLA2-IIA ᴄᴀᴏ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ᴍ ɴᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ”.

Cᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜɪ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴏᴀ́ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴍᴀ́ʏ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴍᴀ́ᴜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴍᴀ̣ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢʜɪ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ

Tʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ, ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴇ̂̉ Dᴇʟᴛᴀ đᴀɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ sᴏ̂́ ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ COVID-19 ɢɪᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴏ̛̉ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ.

Nguồn https://www.trangxaluan.com/8996/

The post Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ: Mᴀ̆́ᴄ COVID-19 ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ʙɪ̣ ʀᴀ̆́ɴ đᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀ̆́ɴ appeared first on Tin tức hot 24h.