Gᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛᴀʏ “đɪ ʟᴀ̣ɪ” ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ đᴀɴɢ ᴄᴏ̂ đᴏ̛ɴ: Lᴜ̛̀ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ, 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ́ɴʜ ʙᴀ̂̀ᴜ

Kʜᴏ̛́ᴘ ɴᴏ̂́ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ, 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ, S đɪ ʟᴀ̣ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ. Vᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴍᴏ̂̃ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ sᴀ́ɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴀ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄʜᴜ̀ᴍ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ. Kᴇ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ “đᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Bᴀ̆́ᴄ”, ʙᴏ̛̉ɪ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ɢɪᴀɴ ɴɢᴏᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴛᴀ.

Vᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴇɴ, ɴʜᴀ̆́ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛᴀ̣ᴏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴏ̉ ʙᴏ̣ᴄ ʜᴏᴀ̀ɴ ʜᴀ̉ᴏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̣ᴛ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴇɴ. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ đᴇ̣ᴘ ᴛʀᴏ̛̀ɪ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ́ᴄ ɴᴏ̂́ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ.

Nɢᴏ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ… ᴠᴀʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ

Tʜᴇᴏ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ʜᴀɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴄᴏ̂ đᴏ̛ɴ, ʟᴏ̛̃ ᴅᴏ̛̉ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴋɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴇɴ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɴ ᴠᴏ̛́ɪ 1 ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ T.A.S ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ.

Kʜᴏ̛́ᴘ ɴᴏ̂́ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ, ʜᴏ̣ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ, S đɪ ʟᴀ̣ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ. Vᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴍᴏ̂̃ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ sᴀ́ɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴀ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄʜᴜ̀ᴍ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̀, ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴇɴ xᴀ̃ ɢɪᴀᴏ. Qᴜᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ʜᴏ̣ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴍᴇ̂́ɴ S ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̀ᴏ, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʟɪ̣ᴄʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̀ɴ ʜᴀ̉ᴏ ʜᴏ̛ɴ. S ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉. Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̃ ᴠᴇ̂̀ ʜᴜ̛ᴜ.

Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ 3 ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ. S ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣, ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴀ́ ᴋʜᴀɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ Nɢʜɪ Tᴀ̀ᴍ. Đᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ᴏ sᴜ̛̣ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, S ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ǫᴜᴇɴ đɪ ᴀ̆ɴ, ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, đᴏ̂́ɪ ᴛᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ S.

Tʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ đɪ ᴀ̆ɴ, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴄᴜ̉ᴀ S đᴇ̂̀ᴜ ᴠᴜɴ ᴠᴇ́ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ S đᴀɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛᴜ́ᴄ.

Rᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ S đᴜ̛ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̀ S ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴇɴ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ Tʀᴀ̂̀ɴ Cᴜɴɢ – Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ ᴛᴀ đᴀɴɢ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ S đᴀɴɢ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴏ̛̉ Nɢʜɪ Tᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ đᴀɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴᴇ̂ɴ S ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̆́ᴍ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀʏ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Đɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ S ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠᴜɴ ᴠᴇ́ɴ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴠᴀ̀ S đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʀᴀ sᴜ̛́ᴄ đᴀ́ɴʜ ʙᴏ́ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ S, ᴛᴀ̣ᴏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴏ S ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̣ᴛ, ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ʟᴏ̛́ɴ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ᴏ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Vᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ɴᴀ̀ʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ S ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋᴇ̉ đᴏ́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀɪ.

Đᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ᴏ sᴜ̛̣ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ”, S ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ sᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ, ʜᴀʏ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̛ɪ sᴀɴɢ ᴄʜᴀ̉ɴʜ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ đᴏ̂́ɪ ᴛᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ… S ᴄᴏ̀ɴ “ɴᴏ̂̉” ᴍɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʟᴏ̛́ɴ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴀ́ᴄ, S ʟᴀ̣ɪ “ɴᴏ̂̉” ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ.

Kʜɪ ᴛᴀ̣ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ, ʙɪᴇ̂́ᴛ “ᴄᴏɴ ᴍᴏ̂̀ɪ” đᴀ̃ ᴄᴀ̆́ɴ ᴄᴀ̂ᴜ, S ɴᴀ̣ɪ ʀᴀ ʟʏ́ ᴅᴏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴍᴀ̀ S ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ đᴀɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ 1 ʟᴏ̂ ʜᴀ̀ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ.

Nʜᴜ̛ɴɢ ʟᴏ̂ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʀᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀ̣̆ᴄ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴɢ Đᴀ̀ Nᴀ̆̃ɴɢ ᴠɪ̀ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʟᴀ̣̂ᴜ. Sᴏ̂́ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ đᴀ̣̆ᴛ ᴍᴜᴀ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̂́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴀ, ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ đᴀɴɢ ʙɪ̣ đᴏ̂́ɪ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ́ᴄ ɢɪᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀ̉ ʜᴀ̀ɴɢ.

Sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̂́ɴ S ʙᴏ̉ ʀᴀ ᴍᴜᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Vᴀ̀ sᴀᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴅᴏ̂́ɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ʜᴀ̉ᴏ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀɴ ᴠᴀ̃ɴ, ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴀ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴛᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴀ̆́ᴍ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀, ᴄᴀ̉ xᴇ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴀ̉ đɪ ᴠᴀʏ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʟᴀ̃ɪ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̂ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴀ. Cᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɴʜᴏ̛̀ “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ” đɪ ᴠᴀʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴏ̂́ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ́ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴛᴀ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ ʀᴀ̂́ᴛ đᴇ̂ ʜᴇ̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ S ʟᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̆́ɴ ᴄᴀ̂ᴜ, ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴜ̛́ᴀ ʜᴇ̣ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴛʜᴜ́ᴄ ɢɪᴜ̣ᴄ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ đᴜ̛ᴀ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏɪ ʙᴏ́ɪ đᴇ̂̉ xᴇᴍ ɴɢᴀ̀ʏ ɢɪᴏ̛̀ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ.

Cʜɪ́ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴛᴀ, ʙᴏ̛̉ɪ ʜᴏ̣ đᴇ̂̀ᴜ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ́ᴄ xᴇ ᴛᴏ̛ ᴄᴜ̀ɴɢ S. Ở ɢɪᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ đᴀ̂̀ᴜ, S ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ. Aɴʜ ᴛᴀ ᴍᴏ̀ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ᴏ̛̉, ɴɢᴏ̉ ʏ́ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂̉ ᴀ̂́ᴍ, đᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ʏᴇ̂́ᴜ đᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴀ́ᴛ ᴋʜᴀᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ.

Tɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ, ᴄᴏ́ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴅᴏ̂̀ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ đɪ ᴠᴀʏ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʟᴀ̃ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴏ S.

Đɪᴇ̂̉ɴ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏ̂ L ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ ʙᴜᴏ̂ɴ ʜᴏᴀ ǫᴜᴀ̉, đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴏ S ʜᴏ̛ɴ 700 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ đᴏ́ đᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪ ᴠᴀʏ ɴᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʟᴀ̃ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Hɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄᴏ̂ L ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̃ɪ 30 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Kʜɪ đᴀ̃ ᴠᴀ̣̆ᴛ đᴇ̂́ɴ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ L, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ʏ… ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̀ɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛̉ɪ, ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴀɴɢ đɪ ʙɪᴇ̂́ᴜ sᴇ̂́ᴘ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴍᴀ̂́ᴛ… 2 ᴄᴏɴ ʟᴏ̛̣ɴ ɪ̉ đᴇɴ ᴠᴀ̀ 2 ᴄᴀ̂ɴ ʟᴀ̣ᴘ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣, ʟᴀ̀ ᴍᴀɴɢ đɪ ʙɪᴇ̂́ᴜ sᴇ̂́ᴘ.

Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣̂ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴏ̛̉ ᴄʜᴏ̂̃, đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ ᴄᴏ̂ ᴅɪ́ɴʜ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ S ᴠᴀ̀ đᴇ̂̀ᴜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ ʙᴏ̉ ᴛʜᴀɪ. Cᴏ̂ L ᴏ̛̉ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tɪ́ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ 7 ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ʏ ᴅɪ́ɴʜ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ S.

Nɢᴀʏ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴇ̂̉ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, L ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ đɪ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴀɪ, ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴏ̂ ᴛɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜʏ̣, ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴏ̛̣ ᴠᴀʏ ɴᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʟᴀ̃ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 30 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴇ̀ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴀɪ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʙᴇ́ ɴʜᴏ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛ.ᴜ̛̣ ᴛ.ᴜ̛̉.

Cʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ S ᴄʜɪ̉ ʟᴏ̣̂ ᴋʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴏ̣, Y – ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ʙɪ̣ S ʟᴜ̛̀ᴀ. Hᴏ̣ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ́ ʜᴏ̉ᴀ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴛᴀ̣̂ɴ Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ, Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Sᴏ̛̉ ᴅɪ̃ Y ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ S ʟᴀ̀ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ɴʜ Đɪᴇ̣̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀ́ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ S ᴄᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.

Tʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ đᴀ̃ ᴛʀᴀᴏ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜᴏ S. Vᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂, S ʟᴀ̀ ᴍᴏ̂́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ́ sᴏ̂́ᴄ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴄᴀ̉ᴍ ᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣̂ɴ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉, ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ S ʟᴜ̛̀ᴀ ʟᴀ̂́ʏ đᴇ̂́ɴ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ.

Tʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ S ʀᴀ̂́ᴛ ᴛɪɴʜ ᴠɪ. Lᴜ́ᴄ ᴛʜɪ̀ S ʙᴀ̉ᴏ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ S ᴠɪ̀ S ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ, ʟᴜ́ᴄ ᴛʜɪ̀ S ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴏ S. Cᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɪ́ᴛ ᴛʜɪ̀ 50- 70 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜɪ̀ 700-800 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, S ʟᴀ̣̆ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ᴍ, ᴛʜɪ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ᴀɴ ᴜ̉ɪ, ʜᴜ̛́ᴀ ʜᴇ̣ɴ.

Hᴀ̃ʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ́ᴄ ᴋʜɪ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ

Hɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɪ́ᴄʜ, ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ 1 ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠɪ ʙᴀ́ɴ ᴋɪ́ɴʜ 2ᴋᴍ, ᴛᴜ̛̀ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ ᴋᴇ̉ xᴀ̂́ᴜ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴇ̂̉ đɪ̣ɴʜ ᴠɪ̣, xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛɪ́ɴʜ…

Mᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɪ́ᴄʜ “ᴄʜᴇᴄᴋ ɪɴ”, “ɢᴏ̛̣ɪ ʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɴ”, “ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ” ʀᴀ̂́ᴛ ᴅᴇ̂̃ ʙɪ̣ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, sᴏ̛̉ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̛ɪ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ…

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴇ̣ ᴅᴀ̣, ᴄᴀ̉ ᴛɪɴ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ́ᴄ ᴄᴀᴏ đᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴇɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴏ̂́ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ʟᴀ̣, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴏ́ᴀ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴏ̛̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ, ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ…

Qᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴇɴ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ, đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴏ̛ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ (đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴅᴇ̂̃ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ) ᴄᴀ̂̀ɴ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ́ᴄ, ᴋᴇ̉ᴏ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴏ̂́ɪ ʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ɴɢᴜᴏ̂ɪ ɴɢᴏᴀɪ.

Cᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ɢᴜ̛̉ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ

Tʀᴏɴɢ sᴏ̂́ 7 ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ S, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ ʙᴜᴏ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ sᴀ̣̂ᴘ ʙᴀ̂̃ʏ ᴄᴜ̉ᴀ S đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴏ̛ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴏ̣ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ́ᴛ ᴋʜᴀᴏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂̉ ᴀ̂́ᴍ.

Kʜɪ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣, S ɴᴏ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̃ ʟᴏ̛̉, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ S đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ S đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ, sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Tʜᴀɴʜ Oᴀɪ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ʙᴀ̆ɴ ᴋʜᴏᴀ̆ɴ ʟᴀ̀ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴏ́ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴜ̛̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀʏ, ᴄᴀ̂́ᴜ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴋʜɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴇ̂̀ᴜ ʜᴜ̀ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̀ɴɢ S, ʙᴀᴏ ᴄʜᴇ, ᴛᴜɴɢ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ?

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ʜᴏ̣ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴛᴏ̛́ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ S.

Tʜᴇᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Nʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ

Nguồn https://bdnational.com/g%E1%B4%80%CC%83-d%E1%B4%80%C9%B4-%E1%B4%8F%CC%82%C9%B4%C9%A2-%E1%B4%84%E1%B4%80%E1%B4%8F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%CA%8F-d%C9%AA-%CA%9F%E1%B4%80%CC%A3%C9%AA-%E1%B4%84%E1%B4%9C%C9%B4%C9%A2/

The post Gᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛᴀʏ “đɪ ʟᴀ̣ɪ” ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ đᴀɴɢ ᴄᴏ̂ đᴏ̛ɴ: Lᴜ̛̀ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ, 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ́ɴʜ ʙᴀ̂̀ᴜ appeared first on Tin tức hot 24h.