Bác sĩ lấy lí do bơm dương khí để lừa quan hệ tình dục với bệnh nhân

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼ ̼Ô̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼“̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼”̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼9 ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼ ̼Ô̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼S̼o̼h̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Ô̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼u̼ ̼x̼ơ̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼Ô̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

C̼ô̼ ̼Ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Ô̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼Ô̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼a̼s̼a̼g̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼e̼ ̼d̼è̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼Ô̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼Ô̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼.̼

̼G̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼c̼ử̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼Ô̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼Ô̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Ô̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼Ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼b̼ơ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼”̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
Diên Mai

/news.zing.vn

The post Bác sĩ lấy lí do bơm dương khí để lừa quan hệ tình dục với bệnh nhân appeared first on Tin tức hot 24h.