ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ 12 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀ̂̀ᴍ ᴛǫ ᴠɪ̀ ᴍᴜ̛ᴀ ʟᴜ̃ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴍᴜ̛ᴀ ʟᴜ̃ “ɴɢᴀ̀ɴ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ” 𝘅ᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʀɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ̂ᴜ, ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴜ̉ ᴛɪ̉ɴʜ ʜᴀ̀ ɴᴀᴍ, ᴛʀᴜɴɢ 𝗼̨ᴜᴏ̂́ᴄ, ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴏ́ 𝟱𝟬𝟬 ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀ̂̀ᴍ ᴠᴀ̀ 𝟭𝟮 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ

Các hành khách mắc kẹt trong toa tàu ngập nước

𝘕𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘥𝘪 𝘵𝘢̀𝘶 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘢̂̀𝘮 𝘰̛̉ 𝘛𝘳𝘪̣𝘯𝘩 𝘊𝘩𝘢̂𝘶 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘵𝘪𝘯 𝘯𝘩𝘢̆́𝘯 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘷𝘢̀𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘰̂́𝘪 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 20.7, 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘭𝘶̃ 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘰̛̀ 𝘢̣̂𝘱 𝘥𝘦̂́𝘯, 𝘭𝘦𝘯 𝘭𝘰̉𝘪 𝘲𝘶𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘬𝘩𝘦 𝘩𝘰̛̉ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘢̀𝘶 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘢̂̀𝘮, “𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘶̛̀ 𝘥𝘢̂𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘰 𝘥𝘦̂́𝘯 𝘥𝘢̂̀𝘶 𝘨𝘰̂́𝘪, 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘥𝘦̂́𝘯 𝘤𝘰̂̉”, 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘞𝘢𝘴𝘩𝘪𝘯𝘨𝘵𝘰𝘯 𝘗𝘰𝘴𝘵.“𝘕𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘰̛̉ 𝘣𝘦̂𝘯 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘥𝘢̃ 𝘵𝘳𝘢̀𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘥𝘢̂𝘺”, 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘦̂𝘯 𝘋𝘪𝘯𝘨 𝘟𝘪𝘢𝘰𝘱𝘦𝘪 𝘯𝘰́𝘪, 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴𝘦̉ 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘷𝘦̂̀ 𝘤𝘢̉𝘯𝘩 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘥𝘢̂𝘯𝘨 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘯𝘨𝘶̛̣𝘤. “𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘢̣𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘰̂𝘪 𝘴𝘢̆́𝘱 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘱𝘪𝘯. 𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘥𝘢̂𝘺 𝘤𝘰́ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘣𝘢̀𝘪 𝘥𝘢̆𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘞𝘦𝘊𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘢𝘺 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨”.𝘜̛𝘰̛́𝘤 𝘵𝘪́𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 500 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘵𝘢̀𝘶 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘢̂̀𝘮 𝘰̛̉ 𝘛𝘳𝘪̣𝘯𝘩 𝘊𝘩𝘢̂𝘶. 𝘒𝘩𝘶 𝘷𝘶̛̣𝘤 𝘥𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘢̂̀𝘮 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘩𝘢𝘪 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘨𝘢 𝘏𝘢𝘪𝘵𝘢𝘯𝘴𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘚𝘩𝘢𝘬𝘰𝘶𝘭𝘶 𝘣𝘪̣ 𝘢̉𝘯𝘩 𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘯𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵.𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘥𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘢̀𝘶 𝘣𝘪̣ 𝘮𝘢̆́𝘤 𝘬𝘦̣𝘵 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘥𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘳𝘢𝘺 𝘴𝘰̂́ 5 𝘥𝘰 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘭𝘶̃ 𝘢̣̂𝘱 𝘥𝘦̂́𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 12 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵.𝘔𝘢̣𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘵𝘢̀𝘶 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘢̂̀𝘮 𝘰̛̉ 𝘛𝘳𝘪̣𝘯𝘩 𝘊𝘩𝘢̂𝘶 𝘤𝘰́ 𝘩𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘢 𝘭𝘶̃ 𝘭𝘶̣𝘵 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘥𝘰̂́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘢̣̂𝘯 𝘮𝘶̛𝘢 𝘭𝘶̃ “𝘯𝘨𝘢̀𝘯 𝘯𝘢̆𝘮 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵” 𝘷𝘶̛̀𝘢 𝘲𝘶𝘢, 𝘩𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘢̀𝘺 𝘳𝘰̃ 𝘳𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 𝘥𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘲𝘶𝘢̉.𝘉𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘶̛̀ 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘰̂́𝘪 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 20.7, 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘥𝘢̃ 𝘵𝘳𝘢̀𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘣𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘢 𝘵𝘢̀𝘶 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘢̂̀𝘮 𝘷𝘢̀ 𝘨𝘢̂𝘺 𝘯𝘨𝘢̣̂𝘱 𝘯𝘢̣̆𝘯𝘨.𝘋𝘦̂́𝘯 𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 21.7, 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘨𝘢 𝘵𝘢̀𝘶 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘢̂̀𝘮 𝘣𝘪̣ 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘮𝘢́𝘺 𝘣𝘰̛𝘮 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 𝘥𝘰̣̂𝘯𝘨. 𝘊𝘢́𝘤 𝘨𝘢 𝘵𝘢̀𝘶 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘢̂̀𝘮 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘤𝘰́ 𝘤𝘩𝘰̛̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘭𝘶̃ 𝘵𝘶̛̣ 𝘳𝘶́𝘵.𝘔𝘢́𝘺 𝘣𝘰̛𝘮 𝘥𝘢̃ 𝘥𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘵𝘳𝘢̀𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘭𝘢̀ 𝘲𝘶𝘢́ 𝘭𝘰̛́𝘯, 𝘡𝘩𝘦𝘯𝘨 𝘠𝘶𝘵𝘢𝘯𝘨, 𝘨𝘪𝘢́𝘮 𝘥𝘰̂́𝘤 𝘣𝘰̣̂ 𝘱𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘢𝘯 𝘯𝘪𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘵𝘢̀𝘶 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘢̂̀𝘮 𝘛𝘳𝘪̣𝘯𝘩 𝘊𝘩𝘢̂𝘶, 𝘯𝘰́𝘪.

Theo tuyên bố của nhà chức trách thành phố Trịnh Châu, toàn bộ mạng lưới tàu điện ngầm bị dừng hoạt động vào lúc 18 giờ 10 phút tối ngày 20.7.

Đó cũng là lúc có khoảng 500 người bị mắc kẹt bên trong toa tàu. 19 giờ cùng ngày, He Xi, 34 tuổi, vội vã đến ga tàu điện ngầm đường Shakou để tìm người vợ bị mắc kẹt.

Trả lời qua điện thoại, người vợ nói về việc ngày càng cảm thấy khó thở do cạn kiệt khí oxy. He Xi nói anh cũng tham gia giải cứu những người mắc kẹt trong toa tàu điện ngầm.

“Ban đầu tôi nghĩ rằng người đàn ông trên lưng ngất xỉu, nhưng một lúc sau tôi nhận ra anh ta đã chết”, Hexi nói. “Từ lúc mắc kẹt là 18 giờ cho tới 21 giờ, tình trạng thiếu oxy rất trầm trọng, nhiều người bị nôn mửa, bất tỉnh”.

He Xi cho rằng nguyên nhân dẫn đến các trường hợp tử vong bên trong tàu điện ngầm là do nước dâng cao bịt hết các khe hở, dẫn đến thiếu oxy

Theo trang Sprout Wired, các trẻ em được cha mẹ thay nhau bế để giữ cho đầu ở trên mặt nước. Các hành khách tìm đủ mọi cách, đứng trên ghế để cố gắng chờ cứu hộ. Sau khoảng 30 phút khi nước dâng cao đến cổ, một hành khách nói cảm giác khó thở bắt đầu xuất hiện.

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Weibo, một phụ nữ trẻ mô tả cảnh tượng mình gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí. “Tôi sợ khi thấy nước ngày càng dâng lên. Nhiều người bắt đầu bị khó thở. Có hành khách còn đưa thông tin tài khoản ngân hàng cho gia đình trong trường hợp không thoát ra ngoài được”, cô gái nói.

Về phần mình, cô gái chỉ nói với mẹ qua điện thoại rằng “con có thể không sống sót”. “Có lúc tôi như ngất đi vì thiếu dưỡng khí, nhưng điện thoại rung chuông khiến tôi tỉnh lại. Mẹ tôi nói rằng đội cứu hộ đang đến”, cô gái chia sẻ.

Cô gái mô tả việc đội cứu hộ tạo ra các lỗ thủng trên nóc tàu điện ngầm để không khí lưu thông. Những người bị khó thở được ưu tiên đưa ra ngoài trước. Nhưng có 12 người đã không thể sống sót đến thời điểm đội cứu hộ giải cứu.

Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới bắt đầu cứu những người mắc kẹt bằng cách tạo lỗ hổng ở trên nóc toa tàu.